Usilování – část 1 (kompilace)

Usilování – část 1 (kompilace)

aspiration-1

Předkládáme výběr citací na téma „Usilování“ od Maitréji (Poselství Maitréji Krista a Maitréjovo učení – Zákony života), od Benjamina Cremova Mistra (Promluvy Mistra) a výňatky ze spisů Benjamina Creme.

Předkládáme výběr citací na téma „Usilování“ od Maitréji (Poselství Maitréji Krista aMaitréjovo učení – Zákony života), od Benjamina Cremova Mistra (Promluvy Mistra) a výňatky ze spisů Benjamina Creme.

Nastává nová doba – doba spravedlnosti, svobody a míru. V nadcházejícím čase se lidem všech národů světa naplní sny a naděje po lepším životě: o smyslu a účelu, kráse a porozumění, o správných vztazích a lásce. Každý den přinese nové objevy, vnitřní i vnější, každá hodina bude příležitostí ke službě. Tak tomu bude a takto bude každý muž, žena i dítě velebit to božské v nás všech a projevovat ve vší rozmanitosti všestrannou nádheru Boha.

Až se objeví Maitréja, bude se snažit usměrňovat úsilí nespočetných miliónů, které vyciťují tyto pravdy, ale neumí je vyjádřit. V Něm najdou svého mluvčího, výmluvného a přísného, jak okolnosti vyžadují; prostřednictvím Něj dají najevo své požadavky, potřebu spravedlivého a mírového světa pro všechny.

Tento proces již probíhá. Při pochodech a demonstrancích, kde lidé volají po svobodě, míru a zdravém rozumu, můžete Maitréju zahlédnout v tom či onom převleku, jak je na straně lidí a mluví jejich jménem. Jeho láskyplná energie prostupuje takováto shromáždění spravedlivých a inspiruje je k dalšímu úsilí. Jeho síla se stává jejich silou a oni se cítí nezdolně a sebejistě. Tímto způsobem Pán Lásky odvrací příliv nenávisti, zesiluje nadšený zápal miliónů a shledává, že lidé všude na světě si uvědomují své předurčení a hledají prostředky, jak naplnit své nejupřímnější touhy.
(Mistr pana B. Creme, „Konec poroby
„)

Až Mne uvidíte, poznáte, proč jsem přišel, protože se na vás budu obracet s těmito požadavky: „Zachraňte Mé maličké; nakrmte své bližní. Pamatujte, že lidstvo je Jedno, všichni jsou dětmi jediného Otce. V důvěře poskytněte pozemské statky všem, kteří jsou v nouzi. Učiňte tak nyní a zachráníte svět.“

Takto promluvím, taková bude Má Žádost, a až lidstvo tento Zákon přijme, veřejně se projevím. Jsou mnozí, kteří vědí, že tomu tak je, přejí si sdílet, touží po bratrství, ale přesto pro to nic nečiní. Nic se nestane samo od sebe. Člověk musí konat a uskutečňovat svou vůli. Nyní je tato vůle současně Vůlí Boží. Proto je výsledek zaručen.

Moji bratři, proč čekat na to, až se Já objevím? Nač tiše vyčkávat, když svět sténá; když muži, ženy i děti umírají v bídě, odvrženi svými bližními? Není ušlechtilejší touhy než je snaha sloužit. Učiňte, co je potřeba, pro záchranu hladovějícího světa, a napomozte Mému Plánu.
( Maitréja, z Poselství č. 31)

Pokud máme být opravdovými ve svém učednictví, musíme přidat ruce k dílu na vlastním vývoji. Prostředkem jak to učinit je usilovat. Úsilí je síla ženoucí nás vpřed a vzhůru. Přichází k nám opravdu z duše. Vědomí duše, princip Krista, je principem usilování. Je to onen princip, jenž vyvedl zvířata, tenkrát vodní živočichy, z moře na souš, vytvořil z tehdejších primitivních plazů savce a ze savců lidké království. V každém tomto případě vývoje k vyšší formě bylo spouštěcím faktorem úsilí. Úsilí je následkem proudění energie z duše směrem dolů, protože je to právě duše ve všech formách, co se inkarnuje. Energie, vědomí duše, vylité do svého nástroje – člověka, savce, nebo vodního plaza – způsobuje odezvu. Ta se u nás dostaví okamžitě, za 18,5 miliónů let. Ve zvířecím království to trvá nespočetné milióny let. Úsilí se postupně během miliónů let zvyšuje a narůstá, jako odezva na volání, na vědomí duše, jež poukazuje na něco vyššího. Samozřejmě nelze říci, že duše vtiskuje do lenivého zvířete plazící se ven z moře – do aligátora či něčeho podobného – vizi božství. Pro aligátora božskou vizi představuje koupající se tučná osoba.

Duše tedy zapůsobí na muže nebo ženu a oni pocítí tah. Podle tohoto volání pak přeorientují své myšlenky, svůj způsob života. Stávají se tím, co by se v běžném světě nazvalo lepší lidé. Ne proto, že duše je „dobrá“, protože duše není ani dobrá, ani špatná, ale proto, že duše zkracuje, zušlechťuje kvalitu svých odezev na život.
(Benjamin Creme, Maitréjova mise, druhý díl)

Mistr to podává tak nádherně: „Každý jednotlivě a naprosto vážně sám bude v tu chvíli znát účel a smysl svého života, nanovo bude zažívat půvab dětství, ryzost usilování očištěnou od jáství.“

Krása dítěte tkví v tom, že má v sobě veškeré usilování duše v inkarnaci. Neposkvrněné ani kapkou skepticismu či cynismu. Ví, že je to tak pro svět nejlepší. Říká: „ Pokud jsou na světě nemoci, měly by být „odčarovány“. No nebylo by to nádherné, kdybychom mohli odčarovat veškeré nemoci světa?“ Každé dítě chce kouzlit a používá představu kouzlení, aby se tak svět mohl zbavit bolesti – a to je naprosto nesobecká snaha. Až budou hovořit srdce, až energie Krista, proudící přes srdce lidí, probudí v každém z nás tuto dávnou, ryzí snahu, svět se k Němu obrátí.
(Benjamine Creme,Maitréjova mise, třetí díl)

Můj Příchod ohlašuje změnu; stejně jako zármutek ze ztráty starých struktur. Ale, přátelé, staré láhve se musejí rozbít – nové víno zasluhuje lepší. Přátelé, bratři, jsem nyní nablízku. Vidím nad vámi a kolem vás touhu po Lásce a Radosti. Vím, že se v lidstvu bude rozšiřovat; to umožní můj Návrat.

Dovolte Mi, abych vám odhalil vaše božské dědictví. Nechte Mne, abych vám ukázal divy Boha, které vás očekávají. Nechte Mne jednoduše vzít vás za ruku a přivést vás k Lesu Lásky, na Palouk Míru, k Řece Pravdy.

Chopte se mé ruky, přátelé, a vězte, že to bude nyní vaše.
(Maitréja, z Poselství č. 82)

Základní podstatou života je změna; ta je nezbytná. Nic v kosmu není skutečnější než změna. Změna se uděje a vy nad ní nemáte žádnou kontrolu kromě velmi podružných možností ve vaší mysli. Změna, ke které dochází tím, jak život tvoří nové formy, nové způsoby projevu, je mimo vaši kontrolu.

První ryba, která vyšla z moře a začala žít na pevnině, zažívala změnu, o které nikdy předtím neuvažovala. Existuje mechanismus, který nazýváme úsilí, touha, jež ze své nejzákladnější podstaty hnala rybu z moře na pevninu. Usilovala o jiné podmínky. Přirozenou vlastností touhy je iluze (glamour), přitom je ale přítomna v každé skále, kameni, ve hmotě samé. Neexistuje nic takového, jako mrtvá hmota; veškerá hmota je vědomá. Je to právě vědomíatomu, princip touhy skrytý v každém atomu vesmíru, který vytáhl rybu z moře na suchou zem, aby se stala savcem a nakonec lidskou bytostí.

Tento proces je předjímán Logem, a to nejen jako fyzická možnost; nejdříve je vytvořen, tak jako všechno, v energetické podobě. Energie způsobí, že je to nevyhnutelné. Tedy dojde k proměně mořského tvora v pozemského díky principu touhy, úsilí, základní podstatě života. Je potřeba mít odvahu, aby k tomu mohlo dojít. Neudělaly to hned všechny ryby. Připluly ke břehu a řekly si : „Ne, já ne. Vždyť tam není mokro. Jak bych tam mohla přežít?“ Ale pak připlula jiná ryba, pravděpodobně nějaká s paprskem čtvrtého druhu, která řekla: „ Je tam sucho. No fajn. Jdu na to, následujte mě!“ Jako husar, jenž jde do boje proti střelným zbraním se svým mečem a říká: „Za mnou!“
(Benjamin Creme, Umění spolupráce)

Bratři a sestry, pojměte do sebe to, čím Já jsem, a připravte se spatřit Nové světlo. Udržujte v sobě To, co já dávám, a poznejte význam Pravdy. Osvoboďte v sobě To, čím po věčnost jste, a staňte se Bohy.

Jsem nyní mezi vámi. Vidím vaše sny o Pravdě a Lásce. Cítím vaše touhy a naděje. Vezmu je do Svého srdce a uskutečním je pro vás.

Jsem vaším Rádcem. Jsem vaším nejvyšším přáním. Jsem vaším nejjasnějším světlem. Jsem láskou vašeho srdce.

Vezmu vás do Požehnané krajiny zvané Láska. Ukáži vám Boha dlícího v ní a vyvolám z vašeho nitra toto božství.

Držte se pevně své Pravdy. Držte se pevně svého Světla. Držte se pevně, Moji přátelé, Moji bratři, své Lásky. Projevte tuto Lásku a následujte Mne.
(Maitréja, z Poselství č. 80)

Podpořte nás sdílením