Širší pohled na transmisní meditaci

Širší pohled na transmisní meditaci

Transmisní meditace není pouhou meditací či prostředkem k navázaní kontaktu se svou duší. Její význam daleko převyšuje běžnou meditaci. Není jen meditací, ale hlavně službou. Ta je také základním účelem přenosových meditací. Přenos energií je druhem služby, neboť se dobrovolně ze své vůle stáváme mentálními vodiči pro obrovské duchovní síly vysílané k užitku světa. Je to altruistická služba světu, služba Plánu, jehož záměrem je evoluce lidského vědomí.Nic neurychluje evoluci více než pravidelná meditace a zcela odevzdaná altruistická služba světu. To jsou jediné dva „výtahy“ pro urychlení evolučního procesu.

Energie, jež proudí do světa, mají transformační charakter, stimulují vývoj lidského vědomí, vnášejí do lidských srdcí a myslí inspiraci a nové myšlenky. Stimulují v nás nový faktor, jímž je duchovní dospělost či lépe zodpovědnost. Zodpovědnost nejen za svůj osobní vývoj, ale za život jako takový na celé planetě, za vývoj planety Země a její transformaci do vyšších vibrací.

Hlavním cílem této transformace je probuzení lidstva ze spánku duše, nalezení naší pravé podstaty, našeho skutečného Já, které je zároveň vědomím všech bytostí a všeho stvoření, a pochopení, že všichni jsme doslova Jedno, že tvoříme jednotu bytí, jeden jediný celek.

Poprvé v lidské historii začíná větší množství lidí uznávat svou úlohu ve vývoji života a vědomí na této planetě. Lidstvo stojí jako překlenující říše mezi Královstvím božím a mezi nižšími říšemi – zvířecí, rostlinou a minerální. Naplňuje tedy úlohu božského prostředníka, a jeho úloha v evoluci všeho stvoření má klíčový a nezanedbatelný význam.

Lidé, kteří se účastní transmisní práce, jsou prostředníky mezi Hierarchií a lidstvem, a udržují v průběhu transmise (přenosu) vibrující, zářivý kanál, kterým tak může proudit inspirace ke změně života na této planetě, ke změně našeho chování vůči planetě Zemi a vůči ostatním tvorům, ke změně, jež vede k projevování lásky a soucitu vůči ostatním lidem, ke změně našich postojů ve všech sférách života a k přijmutím lásky a vůle k dobrému. Meditující tedy přijímají vědomě zodpovědnost za vykoupení naší planety Země. Někteří si přímo nemusí být této zodpovědnosti vědomi, ale cítí, že se účastní užitečné a důležité práce. Spojuje je láska k lidstvu, kterou vyjadřují i navenek, a uvažují o myšlenkách a principech, kterým by se mohlo dostat celosvětového uplatnění.

325x312-62a6-4.4.1-planet-grids

Lidé, kteří pravidelně provádějí transmisní meditaci, pronikají do říše duše, zprostředkovávají a přenášejí božskou energii, kterou dávají ostatním k dispozici. Umožňují průchod těchto energií z Království božího sem na planetu Zemi, kde budou sloužit celému lidskému rodu a odhalují tak Plán a podílí se na významném celosvětovém duchovním přerodu.

Bez ohledu na místo, kde se člověk právě nachází, může každý přispívat k vytvoření lepší budoucnosti a stát se tak aktivní součástí této veliké transformace.

Pravidelná transmisní meditace napomáhá velmi výrazným způsobem k našemu duchovnímu probuzení, k odpoutání se od minulé totožnosti a k vyladění se na totožnost novou. Světlo duše nám jde naproti, a my se tak stále více a více podřizujeme jejímu úkolu, jímž není nic jiného než služba. Osobnost se tak dostává nakonec pod vládu duše a stává se tak dokonalým nástrojem pro její práci v tomto světě.

Vliv a síla transmisní meditace jsou tak velké, že za rok správně a vytrvale prováděné transmisní meditace pokročíte ve vývoji natolik, co v jiných případech za 10, 15 či 20 let běžných meditací. Musíme to však chápat ve správném duchu. Nemůžeme čekat, že transmisní meditace prováděná 1 x týdně po dobu jedné hodiny přinese takové výsledky.Abychom mohli zaznamenat opravdu výsledky i sami na sobě, je potřeba provádět transmisi alespoň 5 až 6 hodin týdně.

Díky fyzickému setkávaní a společné meditaci celé skupiny vzniká skupinový soulad, který přispívá k růstu skupinové duše. Jde přitom o dlouhodobý proces.

Dále se mezi jednotlivými členy vytvářejí pouta lásky. To je vůbec to nejlepší, co můžeme udělat pro sebe i pro skupinu. Je velmi důležité se pravidelně scházet, ať už z energetického či psychologického hlediska. Způsobuje to vyživování skupiny jakožto jednotky vědomí. Tím se postupně formuje nosič pro Kristovu lásku, a to jak pro tuto dobu, tak i pro nadcházející věk.

V transmisní skupině není žádná nauka. Jejím účelem není rozvoj vědomí jejích členů. Pokud však fungujeme jako vodič energie, tak nás to ovšem zákonitě mění.

Transmisní meditace nevyhnutelně způsobí probuzení a správné nasměrování energie Kundaliní, která se nachází v latentím stavu u základny páteře. Skrze transmisi dochází k postupnému pročišťování jednotlivých čaker od těch nejvyšších až k těm nejnižším. Vyšší čakry jsou tak připravené pro vzestup Kundaliní směrem nahoru, a ta má tedy již volnou cestu. Je to zcela v režii Mistrů – odborníků, kteří transmisi řídí a stane se tak až v momentě, kdy jsou splněny u daného jedince všechny předpoklady, a vyšší čakry jsou již otevřeny a připraveny. V tom spočívá její naprostá bezpečnost a obrovská ochrana na rozdíl od jiných meditací, zvláště pokud je provádíme bez dohledu Mistra a usilujeme o tento výsledek záměrně a aniž bychom přitom měli na to připravené vyšší čakry.
Díky transmisní meditaci se buduje most mezi osobností a duší, tzv. antahkarána, a to současně z obou stran – tj. od osobnosti nahoru směrem k duši i od duše dolů k osobnosti. Budování antahkarány z duše směrem dolů probíhá nevědomky v každé skutečné meditaci, ale trvá to zpravidla několik životů, než se kanál stane dokonalým. Transimisní meditace pomáhá budovat tento kanál oboustranně a proto tento proces značně urychluje.

Účastníci transmisí vytváří myšlenkové vlny konstruktivního charakteru, které mají velmi pozitivní vliv na okolní mentální atmosféru. Mějme na paměti, že všechny lidské skutky jsou vždy výsledkem odezvy na energie (a také na ideje, které tyto energie ztělesňují).

Čím delší dobu provádíte transmisní meditaci, tím více vámi protéká energie, a tím se stáváte většími zářiči. Vyzařujete pak vysokofrekvenční energii, a proto máte větší vliv na okolí. Působení může být nejen dobré, ale i špatné, podle toho jakou máte motivaci. Když se podílíte na transmisní práci, vaše motivace se pohybuje v oblasti služby světu. Tudíž to má bezpodmínečně příznivý dopad. Není ovšem řečeno, že okolí na to bude vždy pozitivním způsobem reagovat, protože Váš vliv bude vytvářet tlak na změny, které se nemusí každému zprvu zamlouvat. Každý přísun vyšší duchovní energie vytváří v příjemci puzení ke změnám. Tímto způsobem postupuje evoluce. Výše položené království poskytuje energii, která vytváří evoluční tlak, což následně vyvolává změnu samotnou.
To znamená, že ti, se kterými žijete a pracujete, na vás zajisté změnu zaznamenají. Ti, kdo meditují, se mnohdy hluboce mění. Závisí to na charakterových vlastnostech a na hloubce, v jaké duše prostupuje osobnost každého jedince. Také zjistíte, že energie v místnosti či budově, v níž se transmise koná, neustále narůstá.

Hlavním účelem transmisní meditace je však provést vyvinuté skupiny adeptů branami zasvěcení a to poprvé v historii lidstva ve skupinách, které existují i na fyzické úrovni. To je zásadním předpokladem toho, aby mohlo dojít ke sloučení lidské říše s Královstvím duší (tzv. Božím královstvím), kterou obývají zatím jen Mistři Moudrosti. Lidé, kteří praktikují transmisní meditaci, projdou rychleji posledním stadiem evoluce, které představuje stezka zasvěcení.

Největší význam v současnosti sehrává transmisní meditace v souvislosti s příchodem Krista Je to snad ta nejdůležitější práce, do které se můžeme všichni snadno zapojit (ať již pro realizaci Plánu děláme cokoliv jiného). V současné době je přímo otázkou životní důležitosti vytvoření dostatečného rezervoáru energie pro transformaci a stejně tak přitahování energie Krista ve spojení s meditací a službou. To je prvním předpokladem pro to, aby mohl Maitréja – Kristus otevřeně a veřejně započít své poslání ve světě.