Plán – životní prostředí

Plán – životní prostředí

Země je naším společným domovem. A i ona, stejně jako všechno ve vesmíru je živá. Je to živoucí bytost, která reaguje na to, jak s ní zacházíme. Lidé si až v poslední době začínají uvědomovat, že svou činností zabíjejí tuto krásnou kosmickou bytost, a tím ohrožují i svou další existenci.

Podle Mistrů je životní prostředí zdevastováno a ohroženo ještě daleko více, než jsme dosud schopni si uvědomit. Největším současným nebezpečím pro lidstvo je nyní znečištění vzduchu, moří a půdy. Stojí za onemocněním nespočetných milionů lidí a za předčasnou smrtí mnoha tisíců z nich. Lidstvo trpí pozvolnou otravou, které se dnes již nikdo prakticky nemůže vyhnout, protože celá planeta je kontaminovaná. Nejzákeřnější nebezpečí představuje znečištění radioaktivitou z jaderných elektráren. Radioaktivita proniká i do horních éterických rovin, kde ji zatím člověk nedokáže svými přístroji změřit, ale zde působí nedozírné škody. Nebýt starostlivé péče Vesmírných Bratrů, kteří svými implozivními zařízeními denně neutralizují škodlivou radioaktivitu způsobovanou člověkem, byl by život na Zemi již jen obrazem bídy a utrpení. Proto Maitréja, jakmile k tomu bude příležitost, doporučí okamžité zastavení všech jaderných elektráren.

Druhým nejzávažnějším ohrožením je ničení světových lesů. Výsledem je degradace půdy, její vysušování a vznik neúrodných až pouštních oblastí. Tento proces zhoršuje mírů znečištění, protože s úbytkem lesů ubývá i kyslíku v atmosféře.

Třetím nebezpečím je oteplování atmosféry, tzv. skleníkový efekt. Hlavní podíl na něm má rozšiřování pouštních oblastí.

Země nyní musí vyživovat velké množství lidí. Aby to vůbec bylo možné, energetizoval Maitréja planetu a vytvořil teplo proto, aby pro ně mohl být dostatek přirozené potravy. Změny v počasí jsou již patrné a budou ještě pokračovat s tím, jak se Země bude oteplovat. Po celé zeměkouli budou dny i noci teplejší a lidé budou moci trávit více času odpočinkem v přírodě a rekreací. Potravy bude dostatek a práce již nebude tolik zapotřebí. Hlavním zdrojem globálního oteplování je však nyní činnost člověka – přibližně z 80% – a to je nutno zastavit.

Maitréja říká, že se rozhodujícím způsobem změnila rychlost zemské rotace. Na konci června 1988 nastalo její zpomalení. Tato závažná změna bude mít za následek zásadní krátkodobé i dlouhodobé změny v atmosféře, na pevnině i v mořích. Tyto změny, z nichž některé již začaly, budou probíhat postupně po celý Vodnářský věk. Tato změna se dá připodobnit k „otočení kormidlem“. „Toto kormidlo ovládá celé stvoření. Když se otočí, nikdo se nemůže vyhnout transformaci.“ říká Maitréja.

Konec věku neodvratně způsobí určitý počet přírodních katastrof jako jsou povodně a zemětřesení. Nyní vidíme výrazné maximum v počtu přírodních katastrof, při kterých dochází k uvolňování negativní energie vytvářené člověkem. Došlo ke znečištění prostředí a to vyvolalo jeho reakce. Maitréja říká, že v Bibli je psáno, že když se objeví znovu poté, co přišel jako Ježíš, budou rozbouřené i samotné živly.

Během tohoto období přizpůsobování je lidské utrpení nevyhnutelné, ale při tom se právě destruktivní síly uvolní z jejich přírodní struktury a dojde k jejich vybití. Nic z toho, co působí pomocí násilí, nemůže dále přežít.

Na druhou stranu je třeba říci, že tato doba není obdobím zničujících pohrom, jak se někteří obávají. Kdykoliv je nějaká pohroma, Pán je vždy s duší, říká Maitréja. Dává jí sílu, útěchu a požehnání, ačkoliv naše mysl vnímá pouze utrpení. Lidé se během krizí semknou a pomáhají jeden druhému. Každé neštěstí můžeme sami pomocí naší svobodné vůle zmenšit, když budeme pohotově reagovat na potřeby lidí.

Poté, co pohromy vyvrcholí, nastane období klidu – násilí a destrukce skončí. Jakmile lidé nabydou uvědomění, jejich pocit viny se ztratí a oni zjistí, že to nebylo jejich Já, které je vehnalo do tohoto nepokoje, ale že to byla vnější síla destruktivní energie, která je vtáhla do bouří, chaosu a zmatků. Zažijete pocit, jako když vstáváte v časných ranních hodinách, kdy vše je obklopeno pocitem klidu a pokoje. Maitréja zdůrazňuje, že toto nejsou předpovědi, ale naplnění zákona.

Nová energie, která nyní proudí naším světem, způsobí, že se půda stane úrodnější. Také lidé se budou těšit lepšímu zdraví a mnoho nemocí se začne úplně vytrácet. V důsledku působení energie rovnováhy budou lidé schopni žít v užším spojení s přírodou a větší harmonie bude panovat také mezi rostlinnou, živočišnou a lidskou říší. Destruktivní síly (účinky lidského chování) jsou nyní obraceny takovým způsobem, že se stávají konstruktivními. Lidé budou mít šťastnější život, protože nastane větší harmonie mezi přírodou a člověkem.