Kristovo učení

Kristovo učení

Maitréja je hlavně praktickým Učitelem. Lidstvo nyní nepotřebuje obšírné a hluboké znalosti, ale především jednoduché a praktické rady, jak vyřešit svoje palčivé problémy. Zákony vesmíru jsou konec konců velmi jednoduché. Proto je učení Světového Učitele velmi praktické a pochopitelné. Učí, že člověk má v sobě dosud neprojevené božství, které jednou prozáří ven. Smyslem vývoje člověka je právě toto Božství nalézt a uskutečnit. Život člověka se řídí několika hlavními zákony. Především zákonem reinkarnace, který řídí opakované zrození lidského jedince i lidstva na Zemi. Na člověka je tedy třeba nahlížet jako na nesmrtelnou bytost, která získává postupně zkušenosti během mnoha životů. Pokrok, který učiní, si přináší do dalšího života až do té doby, než dosáhne v pozemských podmínkách dokonalosti. Účelem lidského bytí je služba. Pomocí nesobecké, altruistické služby se dosahuje individuálního i společenského pokroku. Umění seberealizace je založeno na třech hlavních principech: čestnost mysli, upřímnost ducha a odpoutanosti. „Provádějte tato tři cvičení a dosáhnete Realizace Sebe“, říká.

Dalším stěžejním zákonem je zákon akce a reakce, známý též jako zákon karmy. O něm učil již prostřednictvím Ježíše, ale lidstvo si jej stále nezvalo k srdci. Podle tohoto zákona stvoření vyvolá každá akce přesně odpovídající reakci. Touto akcí může být jak čin, tak i myšlenka. Reakce se vzápětí stává další akcí, která opět vyvolává reakci. Řetězec těchto příčin-následků neustále pokračuje a vytváří předivo našeho života. Tento zákon je „slepý“ v tom smyslu, že nebere žádné ohledy. Je to skutečný přírodní zákon. Člověk jej však může inteligentně využívat. Nejdříve si však musí uvědomit jeho působení na všech úrovních od individuální až po globální. V jistém smyslu si sami způsobujeme opětovné zrození. To je důsledek interakce mezi zákonem znovuzrození a zákonem karmy.

Maitréja přišel, aby ukázal lidem jejich vnitřní jednotu, že skutečně jsme všichni Děti Boží, jedna rodina. Pokud si lidstvo tuto jednotu uvědomí, zmizí rázem mnoho tíživých problémů. Cesta k této jednotě vede přes sdílení, což je nejkoncentrovanější esencí jeho učení. Sdílení je klíčem k řešení všech problémů lidstva a má v sobě moc Boží vůle, protože je výsledkem projevu Boží Lásky a Vůle. Říká: „Když sdílíte, uznáváte Boha ve svém bratrovi.“

Sdílení vede k nastolení spravedlnosti a spravedlnost vede k míru. Bez sdílení není možné dosáhnout spravedlnosti. Pokud není spravedlnost, nemůže být mír. Pokud nebude mír, nebude ani tento svět, protože my jsme nyní schopní tuto planetu zničit a s tím i veškerý život na ní. Národy musí pochopit, že jsme jedno lidstvo a proto potraviny, suroviny, energie, vědecké technologie a učební zařízení patří všem a musejí být sdíleny. Rozvinuté země nemají žádný monopol, a pokud budeme jen slepě následovat tržní síly, dosáhneme jedině zničení této civilizace. Příčinou bude lakota, která vzniká v mysli a tak opět jen uvědomění v lidské mysli je schopné tuto katastrofu zastavit – když budeme vidět destruktivní účinky, které nyní postihují všechny národy.

Shrnutí celého učení je proto možné stručně vyjádřit heslem:

Sdílení, spravedlnost a mír.