Plán – priority

Plán – priority

Problémů, které ohrožují budoucnost lidstva je celá řada a přestože se vlády a mnohé organizace snaží často ze všech sil, sotva se jim daří postupující krize zabrzdit. Vyžaduje to skutečně kvality Světového učitele, aby bylo možné nalézt vhodná řešení a stanovit priority dalšího postupu.

Bezprostřední prioritou pro Světového Učitele je záchrana milionů hladovějících lidí v tzv. rozvojových zemích, před jejich nevyhnutelnou smrtí. Jejich osud je křiklavou obžalobou ignorance a lakoty současného světa. Příčinou jejich situace není totiž nedostatek potravin, protože ty se ve světě ve velkém měřítku kazí ve skladech a likvidují jako přebytky. Pravou příčinou je, že v postižených oblastech často bují korupce a jednotlivci ani vlády nemají dostatek prostředků na to, aby si mohli nezbytné potraviny koupit a dopravit je na potřebné místo, mnohdy do nepřístupných oblastí. To je způsobeno hlavně tím, že obchodníci stanovují ceny tak, aby byly co nejvyšší a tím aby dosáhli maximálního zisku. Maitréja navrhne plán celosvětové pomoci, kterým se odstraní toto zbytečné utrpení. Tak se uplatní poprvé princip sdílení v globálním měřítku. Jakmile princip sdílení pronikne do lidského vědomí, začnou lidé požadovat po svých vládách jeho uplatňování. Každá země provede inventuru svých zásob, zdrojů a potřeb a informace o tom pošle do celosvětového střediska. Racionálním rozdělením světových zdrojů se bude zabývat zvláštní agentura Spojených národů, která bude mít k dispozici údaje ze všech zemí. Vše, co bude přesahovat potřeby dané země, bude poskytnuto pro potřeby celého světa. Plány na tyto přerozdělovací programy jsou již k dispozici. Vytvořili je významní ekonomové, finančníci a průmyslníci. Nyní jen čekají, až bude lidstvo zralé na jejich zavedení. Současný ekonomický systém bude nakonec nahrazen důmyslným výměnným obchodem v celosvětovém měřítku. Je jasné, že tato změna narazí na odpor u privilegovaných jedinců, ale nutnost změn bude nakonec tak zjevná, že se jim nepodaří tyto změny zastavit.

Hned na druhém místě priorit je záchrana, ochrana a uzdravení naší planety, protože bez zdravé a odolné Země nelze budoucnost lidstva zajistit. To si ovšem vyžádá odklon od ekonomického systému založeného na nadvýrobě a masovém plýtvání. Budoucí ekonomický systém musí být založen na principech udržitelnosti a dostatečnosti. Jeho cílem bude uspokojit potřeby lidí při současném zachování zdraví naší planety.

Image converted using ifftoany
Tím jak se ozdraví ekonomický systém, budou lidé mít možnost ve stále větší míře vést slušný a důstojný život. Potřeba velkých rodin, jak tomu je dnes zvláště v rozvojových zemích, postupně zanikne, protože to již nebude nutné kvůli zajištění rodičů ve stáří. To přispěje ke snížení celosvětové populace na přirozenější úroveň.

Logický postup nastolení podmínek pro další rozvoj lidstva vyjádřil Maitréja stručně pod heslem „Sdílení, spravedlnost a mír“. K tomuto postupu vede jednoduchá úvaha: Mír není možné dosáhnout bez nastolení spravedlnost a spravedlnost je možná jedině tehdy, až dojde ke sdílení bohatství mezi lidmi.

S tím, jak se zesilují energie přicházející s Vodnářským věkem, dochází ke hroucení všech forem totalitarismu. Nejdříve to postihlo totalitarismus v politice. Velké totalitární režimy se buď zhroutily anebo transformovaly. Jasným důkazem toho je pád sovětského režimu a celého komunistického bloku. To dalo prostor k tomu, aby se začaly projevovat sjednocující síly Nového věku. Stále ještě však svět žije v totalitarismu ekonomickém a náboženském. Nyní jsme svědky postupného hroucení ekonomického totalitárního systému, který již hodně lidí vnímá jako překážku a brzdu dalšího vývoje. Jako poslední zřejmě padne i totalitarismus náboženský. Ten v současnosti zažívá svůj vrchol, což se projevuje jako nejrůznější fundamentalismus, který postihuje nyní všechna velká náboženství včetně jinak tolerantního buddhismu. Konečně i tato forma totalitarismu padne a lidstvo se poprvé v historii ocitne v nové svobodě, prosté od všech forem totalitarismu.