Systém zasvěcení

Systém zasvěcení

Co to je zasvěcení? Je to obřad nebo zkouška, potvrzení kvalit nebo udělení moci? Tak trochu ode všeho něco. Je velmi těžké ji popisovat, protože neprobíhá ve fyzickém těle a u nižších iniciací si jich člověk ani nemusí být vědom, jelikož mohly proběhnout v minulých životech.

Tento popis tedy nemůže být ničím jiným, než pokusem přiblížit čtenáři něco, co se vymyká dosavadním představám a zkušenostem (autora a pravděpodobně i čtenáře) a co může být plněji pochopeno až teprve v průběhu Cesty. Zájemce o další informace je možné odkázat na knihu A. A. Bailey: Zasvěcení lidská a sluneční, jež je celá tomuto tématu věnována a představuje dosud nejucelenější veřejně dostupné dílo o této významné a zatím tajuplné oblasti našeho života.

Předně je třeba říci, že zasvěcení velmi úzce souvisí se samotnou existencí Duchovní Hierarchie. Představuje způsob systematické práce Hierarchie na evoluci lidské říše. Je to zároveň základní měřítko dosaženého stavu evolučního vývoje, které rozhoduje o členství a o postavení v Hierarchii. Zasvěcení lze podle mne připodobnit ke zkouškám na pozemských školách. Tomu napovídá i plán Hierarchie na obnovení činnosti tzv. Škol Mystérií, které budou v pozemských podmínkách sloužit výuce Odvěké moudrosti a přípravě adeptů na zasvěcení.

To je však jen polovina pravdy, protože zkoušky se vlastně odehrávají před samotnou iniciací, která spíše potvrzuje dosažené kvality. Zkoušky vytváří totiž sám život, resp. adept svým úsilím o osvobození. Kromě toho se při zasvěceních osvětluje adeptovi určitá část Plánu, která se týká jeho činnosti a sdělují se též určité esoterní tajemství a techniky potřebné pro další práci. Velkých Planetárních zasvěcení je pět a dvě tzv. Kosmická a souvisejí s tím, jak adept postupně ovládá jednotlivé úrovně své existence, počínaje fyzickou, astrálně-emocionální, mentální atd.

Představa o prvních několika stupních zasvěcení byla lidstvu předávána mnohokrát a je dobře uchována například v křesťanských evangeliích. První zasvěcení nebo-li iniciace se zde nazývá „narození Ježíše“, tedy Kristova vědomí, v srdci – jeskyni. Označuje zvládnutí fyzického těla a představuje kontrolu vědomí nad fyzickou realitou.Druhé zasvěcení se v nich nazývá „křest“ a symbolicky se odehrává pokřtěním Ježíše v řece Jordánu. Vyjadřuje kontrolu nad astrální přirozeností člověka, tj. jeho emocionálním tělem, symbolizovaným vodou. V praxi to znamená prohlédnout a zbavit se veškerého okouzlení, klamu a mámení astrální roviny. Toto zasvěcení se považuje za vůbec nejobtížnější. Třetí zasvěcení se podle Bible nazývá proměna (transformace či transfigurace) a je obsaženo v příběhu Ježíšovy proměny na hoře. Při tomto zasvěcení jde o úplnou kontrolu nižší mysli prostřenictvím vyšší mysli. Tato vyšší mysl se musí nejprve vybudovat a rozvinout, protože dosud pouze nepatrný zlomek lidstva se může pochlubit tím, že ji používá. Dále zde jde také o vyčištění mentálního těla od veškerých iluzí, čili mylných myšlenkových představ, idejí a ideologií.

Zatímco do prvního zasvěcení je nutné projít mnoha tisíci inkarnacemi a cesta mezi prvním a druhým trvá většinou více životů, je poté možné dosáhnout i více iniciací během jednoho života. Ani Ježíš nebyl v tomto ohledu výjimkou. Přišel na svět jako zasvěcenec třetího stupně a nemusel proto tato tři zasvěcení znovu opakovat; činil to jen proto, aby názorně předvedl cestu učedníka po jednotlivých stupních vývoje. Zato čtvrté zasvěcení, označované jako „ukřižování“ podstoupil jako jediné skutečně tak, jak bylo zaznamenáno. Nechal zemřít veškeré své nižší složky, dokázal, že hmotné úrovně vědomí nad ním již nemají žádnou moc tím, že se vzdal všeho – rodiny, pověsti, nadání i života jako takového… Zemřel skutečně ve svém fyzickém těle na kříži.

Dosažení dokonalosti v rámci pozemského vývojového schématu přivádí člověka k poslednímu pozemskému stupni zasvěcení. Pátým zasvěcením se člověk konečně vymaňuje z koloběhu zrození a smrti, stává se Mistrem moudrosti a přechází do tzv. Páté vývojové životní říše.

Zasvěcení se však normálně neodehrávají na fyzických úrovních, Ježíš ale předvedl jejich průběh na fyzické úrovni kvůli tomu, aby je mohli lidé vidět a zaznamenat. S příchodem Krista na Zemi, který je hlavním aktérem u prvních dvou zasvěcení, se však tradiční postupy Hierarchie změní. Jeho přítomnost bude silným magnetem pro duchovní vývoj milionů lidí a to umožní provádět první zasvěcení ve fyzickém těle a dokonce skupinově. Prakticky tak dojde k promíchání a sloučení Hierarchie a lidstva, což bude demonstrovat dosažení hlavního úkolu Krista – ustavení království Božího na Zemi.

Pro představu o úrovni vývoje lidí na Zemi je možné uvést počty zasvěcenců prvních čtyř stupňů, kteří jsou v současnosti inkarnováni (zrozeni do fyzického těla).

Celkový počet obyvatel Země (tj. nyní v inkarnaci) je něco přes 6 miliard. Z toho zasvěcenců, kteří dosáhli pouze prvního stupně zasvěcení je necelý milion a 3-4 miliony jsou těsně před zasvěcením. Je to sice jen zlomek z celkového počtu, ale z evolučního hlediska jde o mohutný počet, který vedl Hierarchii k jejímu rozhodnutí přijít jako skupina ve fyzických tělech na Zem. Zasvěcenců, kteří došli do druhého stupně (a ne dále) je zhruba 250 tisíc – tedy jen malý zlomek proti zasvěcencům prvního stupně. Podobně zasvěcenců 3. stupně jsou přibližně na Zemi nyní jen asi 3,5 tisíce a zasvěcenců čtvrtého stupně je zde jen asi 250.

Základní touhou zasvěcenců je sloužit světu a Plánu. Ať už to činí skrytě nebo zjevně, jejich vliv na okolí je nepřehlédnutelný. Prakticky každá významná osobnost minulosti i současnosti patřila mezi zasvěcence.Ilustrujme si toto tvrzení na níže uvedených příkladech nejnámějších zasvěcenců.

Zasvěcenci 1. stupně:

Jacques Cousteau, Gerald Durrell, Thomas Edison, Bedřich Engels, Federico Fellini, Henry Ford, Gustav Mahler, George Gershwin, Alan Ginsberg, Nikolaj Gogol, Jimi Hendrix, John Lennon

Zasvěcenci 2. stupně:

Gándí, Picasso, Cezanne, Eduard Beneš, Willy Brandt, Charles de Gaulle, Leonid Brežněv, John Kennedy, Kryštof Kolumbus, Fjodor Dostojevskij, Antonín Dvořák, Euklides, Sigmund Freud, Galileo Galilei, Chögyam Trungpa Rinpoche, Rudolf Steiner, Nikola Tesla

Zasvěcenci 3. stupně:

William Shakespeare, Michelangelo, Rembrandt, Titian, Mozart, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Mao Ce-tung, František z Assisi, Milarepa, Mohamed, apoštol Pavel

Zasvěcenci 4. stupně:
Leonardo Da Vinci, Lao-tse, Krishnamurti, Patandžali, svámí Šivánanda z Rišikéše, Zarathustra, Ježíš, Srí Chinmoy

Zasvěcenci 5. stupně:
Konfucius, Krišna, Apolonius z Tiany

Počínaje třetím zasvěcením se člověk stává teprve zasvěcencem v užším smyslu slova a členem tzv.

Modré lóže. Tam patří zasvěcenci 3., 4. a 5. stupně. Dosažením 5. stupně se stává Mistrem Moudrosti. Mistři 6. a 7. stupně zasvěcení jsou členy tzv. Bílé lóže. Tito už nejsou pro lidstvo zpravidla viditelní, ale o to větší je jejich skrytý vliv na naši evoluci.