Sái Bába

Sái Bába

„Óm Sai Ram“ nebo „Sai“ – tak se zdraví oddaní Bhagavána Šrí Satja Sáí Báby.

„Kterého boha jste si zvolili, toho následujte.“

„Nepřišel jsem ve jménu nějakého výlučného náboženství. Nepřišel jsem šířit nějakou sektu nebo vyznání ani jsem nepřišel shromažďovat vyznavače nějakého učení. Přišel jsem vám říci o této jednotné víře, o tomto duchovním principu, o této cestě Lásky…

690x478-ee25-5.2-baba-close-11

Bhagaván Šrí Satja Sáí Bába, kosmický avatár 1)

„Ve své společnosti musíte jako to nejvznešenější udržovat morálku. Važte si dobrých postojů, jako důležitějších než náboženské víry. Základními vlastnostmi, nezbytnými pro každou lidskou bytost, jsou

 • mamatá (vzájemná úcta),
 • samatá (vyrovnaná mysl) a
 • kšamatá (snášenlivost).

Jako na skutečného člověka lze pohlížet jen na osobu s těmito třemi vlastnostmi. Je nezbytné, aby tyto tři svaté vlastnosti rozvíjel každý.

Jak povstávají rozdíly v náboženství? Po smrti zakladatelů každého náboženství poškodili stoupenci jejich učení a svářili se mezi sebou pro své sobecké zájmy. Během času nastal v každém náboženství rozkol a vytvořily se oddělené skupiny. Toto je důsledek individuálních, sobeckých motivací, nikoliv chyba původních zakladatelů. Lidé se musí nejprve vzdát sebezájmu a sebestřednosti. Musí rozvíjet lásku, snášenlivost a soucítění. Musí se pokusit žít harmonicky. Jen tehdy můžeme tvrdit, že jsme milovníky míru v národě a blahobytu světa.“

Z Promluvy Bhagavána Šrí Satja Sáí Báby 25. 12. 1990 v Prašánthi Nilajam

Narodil se 23. listopadu 1926 ve vesničce Puttaparthi ležící v ananthapurské oblasti Andhra Pradeš (Indie). Život Sáí Báby je manifestací božství. Jeho samotné narození bylo doprovázeno zvláštními úkazy. Všechny hudební nástroje v domě začaly hrát samy od sebe a rodiče pod jeho dětskou postýlkou našli ležící kobru (kobra je v Indii symbolem božské moudrosti). Již jako batole se ztotožňoval s každou živou bytostí a hrozil se zabíjení ptáků a zvířat, odmítal jíst maso. Ve čtyřech letech nesnesl jakékoliv utrpení. Projevoval nekonečný soucit a lásku. Jako osmiletý chlapec organizoval skupinky svých vrstevníků, kteří pak zpívali písně oslavující boží slávu a velikost. Učil je bhadžany (duchovní písně), které sám složil. Zázračné síly se v něm projevovaly již v brzkém věku, například rozdáváním sladkostí z prázdného pytlíku jako „Prasad“ pro uctívání boha, prorokováním různých událostí, materializováním věcí „odnikud“. Jeho příbuzní ze strachu, že chlapcovo tělo je posedlé zlým duchem s neobyčejnou mocí, ho začali různými způsoby tělesně mučit, což přestál s klidem a vyrovnaností. V průběhu těchto událostí prohlásil, že je znovunarozený Sáí Bába. Ve vesničce Puttaparthi ležící na jihu nikdy neslyšeli o Sáí Bábovi ze Širdi, který žil na severu. Ve čtrnácti letech 12. října 1940 prohlásil, že nenáleží ke své rodině, že Mája 2) byla prohlédnuta a odchází za svými stoupenci, kteří ho volají. Počet stoupenců, kteří se okolo Sáí Báby shromažďovali, se neustále zvětšoval. Potom následovala řada zázraků, které učinil jako požehnání pro radost svých věrných (trhání různých druhů ovoce z jednoho stromu tamarišku blízko řeky Chitravathi, pomoc svým stoupencům prostřednictvím své všudypřítomnosti, léčení nevyléčitelných nemocí, materializování různých předmětů a vibhuti 3) pro své stoupence jako výraz boží milosti skrze něj se projevující atd. Tyto zázraky se dějí dodnes a nejen v Indii, ale také v ostatních částech světa, kde lidé hledají Boha a štěstí, a jejich touhy v něm nacházejí své naplnění. Z darů nechal postavit nemocnice, fakulty a útulky pro chudé. Po světě existuje mnoho Sai center 4), ve většině zemí aspoň jedno. Má mnoho oddaných, jejichž počet se odhaduje na miliony. Zasadil se o zvýšení úrovně vzdělání chudých. V Puttaparthi byl postaven ášram, kde uděluje dvakrát denně daršan 5). Zde žije a jen výjimečně cestuje do jiných částí Indie.

Satja Sáí Bába nám ukazuje svým životem a svým učením jasně ohraničenou životní filozofii. Tato životní filozofie obsahuje pět základních principů, které nazýváme SAI programem:

Satjá (pravda) Dharma (správné jednání) Šánti (mír) Préma (láska) Ahímsa (nenásilí).

Některé výroky Sáí Báby – moudrost pro naši sádhanu (duchovní praxi):

 • Spoléhej na Boha a přijmi svůj osud, ať je jakýkoliv. Bůh je v tobě, je s tebou. Nejlépe ví, co ti dát a kdy. Je naplněn Prémou (láskou). Je to má jedinečnost. Préma je zvláštní dar, který přináším, je to prostředník, pomocí kterého pracuje Moje milost. Je to základ veškerých mých činů. Říká se, že Bůh je všudypřítomný. Ano, On spočívá ve všem a v každém jako Préma. Nedostatečným uvědomováním si Prémy v nás se svět stává místem utrpení.
 • Člověk nepotřebuje Boha nikde hledat, neboť Bůh bydlí v každé bytosti. Proto se tělo musí chápat jako božský chrám.
 • Bůh je základní podstatou ve všech bytostech. Dokud to člověk nepochopí, bude poskvrněn stopami zlosti, pýchy a nenávisti a bude se dívat na ostatní jako na oddělené, od něho rozdílné bytosti.
 • Jen lidé, kteří Boha nezažili, říkají, že Bůh je takový nebo onaký. Védy však říkají: Bůh je na druhé straně horizontu řeči.
 • Bůh je ten, který jedná, ty jsi jen jeho nástroj.

Z rubriky „Myšlenka na každý den“ na www.saibaba.cz, 18. února 2008:

 • Láska sama může vyjevit Božství skryté ve všech. Láska je Bůh. Žijte v Lásce. Láska žije dáváním a odpouštěním; já žije braním a zapomínáním. Láska je nesobecká. Nepromarňujte svůj život sledováním omezených zájmů svého já. Milujte! Milujte! Staňte s tím, čím opravdu jste – vtělením Lásky. Nehleďte na to, jak ostatní s vámi jednají, nebo co si o vás myslí, neobávejte se. Vaše vlastní srdce zářící Láskou je Božská Láska. Měli byste si neustále připomínat „Já jsem Bůh“. Den, kdy sami sebe uvidíte jako Boha, stanete se Bohem.

Sáí Bába sice pobývá v Indii, ale věnuje se povznesení celého lidstva. Pro nás je velmi cenné jeho učení o vztazích, které zprostředkovává svými knihami pan Stephan v. Stepski-Doliwa. Hluboká ale stejně tak praktická moudrost má sílu pomoci všem, kteří hledají, nalézt správnou cestu i ve vztazích, a sice tím, že dosáhnou těsného spojení mezi sebou, svým partnerem a Bohem. Podle Sái Báby spočívá rozhodující krok k záchraně světa v ozdravění vztahů „Zdravé vztahy dělají zdravá srdce. Zdravá srdce utvářejí zdravé lidi. Zdraví lidé budují zdravé prostředí. Zdravé prostředí vytváří zdravý svět.“

Pan Creme uvádí, že Maitréja a Sáí Bába úzce a v úplném souladu spolupracují. Sdílejí stejný úkol v evolučním vývoji lidstva. O tom svědčí i Sáí Bábova slova o světové situaci a očekávaných změnách.

„Svět klesl na nejnižší bod. Božské síly však brzy rozvinou maximum své moci. Potom na celém světě dojde k rozhodující proměně. Nový svět přichází. Je to svět lásky, harmonie, celosvětového dorozumění a úcty. Vystřídá tento svět lží a podvodů, nenávisti a válek. Vznikne nové uspořádání společnosti.“

Sái Bába zemřel 24. dubna 2011 ve věku 84 let. Co se týče odchodu Sái Báby z fyzického těla, který byl pro mnohé nečekaný, vysvětlení jak byla jeho vlastní předpověď naplněna, lze nalézt v otázkách a odpovědích pana Creme zde.

 

Zdroje:

 • CD: „I am I“
 • Sáí Rám, časopis Satja Sáí Organizace ČR, č. leden-únor 2008,
 • Kdo je SRI SATHYA SAI BABA- Rostislav Beránek a kolektiv
 • Dr. Samuel Sandweiss: „Saji Bába, svatý muž .a psychiatr.“ Překlad Dr. Libuše Trávníčková, nakladatelství Trigon. Praha 1992
 • Sathya Sai Philosophische Vereinigung: „Der Mensch auf dem Weg zur Vollkommenheit“, Wien 1988.
 • C.M. Sáhni: „Gems of Wisdom“. Sri Sathya Sai Books and Publications Trust. Puttaparthi, 1975
 • Janet und Richard Bock: „Sathya Sai Baba – Sein Leben und Wirken“, Sathya Sai Vereinigung, Bonn, 1991
 • Texty z Muzea Náboženství v Puttaparthi
 • Soubor materiálů z knihovny v ashramu Sái Báby
 • Sái Bába promlouvá o vztazích, svazek 2, Libuše Čermáková, Ostrava 2002

1) Pan Creme uvádí následující informace: Sáí Bába je kosmickým avatárem, což znamená, že se nevyvinul na Zemi jako ostatní pozemští Mistři jako Ježíš, Buddha nebo Maitréja, ale v některém z jiných slunečních systémů. Země je v úzkém kontaktu se systémem Síria, který patří mezi sedm tzv. posvátných systémů v naší Galaxii. Pro naši nepatrnou planetku na periférii Sluneční soustavy z toho vztahu plynou nebývalé výhody, ale to je jiná záležitost. Bytosti, které přicházejí zvenčí z kosmu, jsou mimořádně duchovně pokročilé. Odkud přišel Sáí Bába nám není známo, každopádně pobývá na Zemi již několik inkarnací. Jeho úroveň přesahuje pozemská zasvěcení a princip, který ztělesňuje, nazýváme principem kosmického Krista. Maitréja ztělesňuje úroveň planetárního Krista. Avatáři typu Sáí Báby již nepodléhají Duchovní planetární hierarchii, ale přímo našemu Planetárnímu Logu – Sanat Kumárovi. Přicházejí na Zem na jeho pozvání. Náš Planetární Logos (myšleno náš Bůh) se nemůže zviditelnit a snížit na fyzickou úroveň, aby pobýval mezi námi. Proto zve na „stáž“ různé Bytosti z kosmu, aby On mohl být mezi námi v jejich zastoupení. Díky tomu jsou kosmické vibrace ukotvovány mezi lidmi zde na Zemi.

2) Závoj nevědomosti, který zakrývá jedinou a neměnnou Pravdu.

3) Popel, který Sáí Bába materializuje.VIBHU znamená pán, vládce, UTI znamená ochránce. V upanišádě Birhad je popel neboli VIBHUTI dáván do souvislosti s prosperitou a duchovním bohatstvím. Jako talisman obsahující božské tajemství také odstraňuje nebezpečí a ochraňuje toho, kdo ho nosí. Má hlubokou symboliku. Popel nebo prach je konečným stavem věcí. Nemůže se dále měnit. V duchovním smyslu je to varování člověku vzdát se všech tužeb, spálit všechny touhy, připoutanosti a činí člověka čistým v jeho myšlence, slovu a skutku…

4) Sai centrum je nevýdělečným sdružením osob zajímajících se o filosofii Šrí Satja Sáí Báby. Sai centrum si klade za cíl šíření knih a filozofie Šrí Satja Sáí Báby. Pořádá duchovní aktivity, které zahrnují satsangy (čtení z duchovních textů), zpívání zbožných písní, veřejné přednášky, semináře, meditace, pomoc druhým (Seva) atd.

5) Duchovní požehnání ze spatření světce.