Pravidla transmisní meditace

Pravidla transmisní meditace

Prvním předpokladem je vytvořit skupinu minimálně o třech lidech. Tam, kde se sejdou dva nebo tři ve jménu mém, tam Já Jsem vprostřed nich. Tak pravil Mistr Ježíš. Kde se pak sejdou tři ve jménu přenosu energií, tam jsou vprostřed nich i energie celého Bílého bratrstva či Mistrů moudrosti.

Mistři preferují tvoření skupin, skrze něž lze totiž bezpečným způsobem přenést více energie a ve vyšších potencích než pomocí stejného množství samostatně meditujících jedinců. Proto je tak důležitá fyzická přítomnost každého meditujícího ve skupině, kdy v počtu třech lidí tvoříme trojúhelník – tedy geometrickou formaci, která tyto energie ještě zesiluje. Když dáme dohromady skupinu o počtu více než tří členů, dostaneme takových trojúhelníků několikanásobně více. Čím více lidí se schází a tvoří skupinu v průběhu přenosu, tím je více možností pro vytvoření geometrických uskupení. Je to mimořádně komplikovaná věda. Mistři pro umocnění energie používají složitá geometrická uspořádání mezi energetickými centry jedinců ve skupině. Mistři tedy neposílají energie skrze jednotlivé členy skupiny, ale skrze tato trojúhelníková uskupení, které mohou být dále rozšířena do hvězdic či jiných geometrických útvarů. Skupina zde slouží doslova jako vstupní bod pro přechod těchto energií do světa.

Transmisní meditace, jak už jsme si řekli, je skupinová práce, kdy energie sestupují „dolů“ směrem ke skupině, kde energie obíhají a skrze energetický systém či doslova energetické pole, jež je utvářeno čakrami jednotlivých účastníků meditace, se transformují na nižší úroveň a přenášejí do tohoto světa k lidským srdcím a myslím, a stávají se tak dostupnější a využitelnější pro většinou lidstva.

Abychom mohli tyto obrovské duchovní energie přenášet, vyžaduje to dva zásadní předpoklady, a sice:

  • napojit se na zdroj těchto energií a
  • udržet vytvořené napojení během meditace.

Oba dva klíčové předpoklady musí být splněny, jinak v opačném případě možná budeme meditovat, ale nebudeme provádět transmisní meditaci.

Způsob napojení na energie Hierarchie:

Vyslovíme společně všichni ve skupině nahlas Velkou invokaci (ke stažení), která je volacím signálem pro Mistry, kteří tak začnou vysílat energie směrem ke skupině.

Udržování napojení během meditace:

Je nezbytné po celou dobu meditace udržovat svou pozornost v šesté čakře. Budeme si proto po celou dobu uvědomovat místo mezi obočím. Pokud nám to zpočátku nepůjde, můžeme si pomoci těmito způsoby, a to:

  1. Představíme si v úrovni očí před sebou ležatou osmičku (její tvar) a soustředíme svoji pozornost do průsečíku nekonečna.
  2. V duchu si zaintonujeme mantru ÓM a to nás spolehlivě vrátí zpět do šesté čakry. Nemeditujeme nad mantrou, ale ÓM nám pouze slouží jako nástroj k obnovení pozornosti v místě mezi obočím.
  3. Představíme si před sebou Buddhu, jak sedí v lotosové pozici, a z jeho šesté čakry proudí světlo směrem k nám rovněž do šesté čakry.
  4. Představíme si světlo v místě mezi obočím.

Všechny tyto způsoby zároveň meditaci v jejím průběhu okamžitě zesílí, což můžeme cítit zvýšeným přílivem energií.

Nejjednodušší je nicméně intonace mantry ÓM. Pokud nám během meditace přijdou myšlenky a naše pozornost se zatoulá, k obnovení pozornosti plně postačí si opět zaintonovat v duchu mantru ÓM.
Musíme být schopni udržet vysokou úroveň pozornosti. Důraz je tedy kladen na bdělost. Není to těžké a neznamená to, že bychom měli udržovat totální, nepřerušovanou a utkvělou pozornost na ádžnáčakru. Je pouze nezbytné zde udržovat pozornost s vyloučením jakéhokoliv napětí.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO PŘENOS ENERGIÍ PO VYSLOVENÍ VELKÉ INVOKACE JE TEDY BDĚLOST NAD SVOU POZORNOSTÍ A SOUČASNÉ UDRŽOVÁNÍ MENTÁLNÍHO NAPOJENÍ NA DUŠEVNÍ ROVINU, KDE K PŘENOSU DOCHÁZÍ.

Při transmisní meditaci dochází k úžasné věci a to, že prvních 60 až 90 min většinou musíme usilovně a vědomě udržovat pozornost v ádžná čakře (6. čakra), ale poté dochází k tomu, jsme-li trvale ustáleni v mentální rovině, že energie, jež námi procházejí, nás samy udržují v pozornosti, aniž bychom vyvíjeli nějaké větší úsilí. V tom spočívá její veliké kouzlo. Proto se také doporučuje meditovat delší dobu než pouze jednu hodinu.

I zpočátku je vhodné meditovat nejméně 60 min, jinak je dost nepravděpodobné, že bychom měli z transmise nějaký užitek. Tady platí zákon akce a reakce stejně jako v každé jiné oblasti či aktivitě v našem životě. A v duchovním vývoji to platí dvojnásob. Malá snaha nemůže přinést velké výsledky a zároveň velká snaha nemůže přinést malé výsledky. Vše, co dáme do služby světu, se nám mnohonásobně vrátí zpět. Co dáváme, nikdy neztrácíme.

Začátečník se udrží v čistém napojení na mentální rovinu za celou hodinu meditace sotva tak 5 až 7 min. Čas či lépe řečeno doba napojení se při pravidelném provádění transmisní meditace prodlužuje a teprve potom začíná mít meditace hlubší význam.

Z toho jednoznačně vyplývá, že má-li transmisní meditace přinést plody jak světu, tak i jedinci, je třeba obětovat této práci doslova celoplanetárního významu, tolik času, kolik si skutečně zaslouží.

Mějme na paměti, že v současnosti nemůžeme pro svět udělat nic lepšího, než se stát vodičem pro tyto obrovské duchovní síly, se kterými transmisní meditace pracuje.