Transmisní meditace

Transmisní meditace

Transmisní neboli přenosová meditace je speciální druh skupinové práce, při které dochází mimo jiné k přenosu energií. Je kombinací dvou druhů jógy. Karmajógy neboli jógy služby a lájajógy čili jógy čaker, energií. Kombinace těchto dvou druhů jógy je velmi vhodná pro nadcházející věk Vodnáře a je de facto jógou Nového věku. Každá z nich, jak lajájóga tak i karmajóga, představuje již sama o sobě mocnou páku na cestě evolučního procesu. Transmisní meditace propojuje oba jógické systémy v jeden, a tímto způsobem společně tvoří ten nejmocnější nástroj v procesu evoluce, jaký nám byl vůbec kdy dán.

V průběhu transmisní meditace procházejí lidským energetickým systémem energie o velmi vysokém potenciálu a přivádí nás do stavu vyššího duchovního napětí. Čakry se v průběhu přenosů nabíjejí spirituálními energiemi, následkem čehož je povzbuzováno a posilováno fyzické, astrální a mentální tělo. Čakry zde slouží jako transformátory energií, které snižují jejich potenciál na takovou úroveň, aby se energie od lidských mas pouze neodrazily, ale naopak aby byly využitelné a dostupné pro co nejširší okruh lidí.

Energie, jež námi v průběhu meditace procházejí, jsou transformační, a podporují lidstvo v jeho evoluci v rovině vědomí. Tyto energie mají svoji kvalitu, a stimulují tedy vývoj lidského vědomí. Energie pocházejí od duchovní planetární hierarchie Mistrů moudrosti, kteří jsou strážci všech energií, jež přicházejí k nám na Zem, a jsou vesmírnými ručiteli těchto energií. Mistři přenášejí energie z vyšších zdrojů nepřetržitě po celých 24 hodin denně. Jedná se o tu největší práci, kterou Hierarchie pro nás dělá a která nemá konce. Kristus a Mistři mají nyní k dispozici kosmické energie v takové síle, kterou neměli nikdy předtím. Transmisní práce je velmi dynamickým procesem rozesílání těchto energií do světa.

Nejde tak činit, aniž bychom je nepřenášeli skrze svá energetická centra. Důsledkem tohoto procesu je neustálý nárůst celkové aktivity čaker. Přitom je celý proces pod neustálým dohledem Mistrů Moudrosti, takže je naprosto bezpečný, protože Mistři nepošlou nikomu silnější energii, než je schopen zpracovat.

Transmisní meditace neposkytuje prostor pro tzv. „channeling“, není ani místem či prostředkem určeným pro vzájemnou konverzaci, poznávání a vyměňování si zkušeností, apod., tzn. že všechny tyto ostatní záležitosti nejsou náplní této meditace.

Skupina zde slouží jako zprostředkovatel energií pro užitek světa a jako jejich vstupní bod pro proudění do naší hrubohmotné reality. Energie vnášejí do lidských srdcí a myslí inspiraci a nové myšlenky. Stimulují v lidském vědomí nový faktor, kterým je rostoucí duchovní dospělost. Tato rozsáhlá planetární služba světu pomáhá duchovně civilizovat planetu Zemi.

Skupina nesměřuje procházející energie určitým směrem, slouží pouze jako připravený mentální kanál pro jejich transformaci a Mistři pak tyto energie rozvádí tam, kde je právě potřeba.

Skrze skupinu, potažmo skupiny, je práce daleko efektivnější a Mistři mohou rozvést mnohonásobně více energie, než kdyby každý jednotlivec pracoval izolovaně a odděleně. Skupina je skutečným nástrojem pro vysoce efektivní průtok božích energií do fyzické reality, do světa. Tyto energie přinášejí více světla do lidských záležitostí, aby ovlivnily subjektivní atmosféru planety a přinesly lidstvu impuls ke změně, ať už se jedná o kteroukoliv oblast života. Sami o sobě tuto změnu přivodit nemohou, jsou pouhým zdrojem inspirace, jež v sobě obsahuje lásku, moudrost a vůli k dobrému směřující k ochraně veškerého života.

Období, kdy meditace sloužila hlavně k osobní spáse (osvícení nebo „nirváně“) člověka, aniž by akceptovala nutnost určitých povinností a služby, již skončilo. Nyní má lidstvo objevit svoji podstatnou jednotu. Energie Vodnářského věku proto působí jedině přes skupiny, které pracují ve prospěch celku. Služba je přirozeností duše. Duše zná pouze její altruistickou formu a vchází do inkarnace proto, aby sloužila. Jestliže obecně při jakékoliv meditaci dochází ke kontaktu s vlastní duší, jaký účel by měl tento kontakt, pokud bychom nechtěli naplnit její cíl?

Stručně řečeno je transmisní meditace speciálním druhem skupinové práce, v průběhu které účastníci nabízí sebe (svá energetická centra – čakry) jako nástroje pro transformaci (snížení vysokého potenciálu)duchovních energií pro užitek světa.

Transmisní meditace je tedy jednou z forem služby. Je to práce, která se nám zde předkládá „na talíři“. V dnešní době je mnoho lidí, kteří chtějí sloužit. Chtějí a neví, jak začít. Podívejme se na to i z jiné strany. Máme zde svět, kterému je třeba pomoci. Na světě jsou miliony strádajících lidí, nespočetné miliony ubožáků, kteří nemají kde hlavu složit, nemají prostředky na obživu ani ošacení, o vzdělání ani nemluvě. A to je pouze ten nejpalčivější problém. Máme tady celý svět na to, abychom ho změnili, pomohli mu a zachránili jej, a v neposlední řadě ho i transformovali. Abyste mohli být užiteční a mohli sloužit, nemusíte jít dále než za nejbližší roh, do nejbližší místnosti, kde se provádí transmisní meditace – viz http://sweb.cz/ekoland.klub/share/tr_skupiny.htm. Po celém světě existuje již několik stovek transmisních skupin, jež se podílejí na této práci pro užitek světa.

Nabízí se nám tedy tento jednoduchý způsob služby, který je navíc ten nejjednodušší a nejsnadnější, jaký existuje.

Není zde žádný guru (učitel), žádné zážitky světla či něčeho podobného, žádné transy a upadání do stavu ztráty vědomí těla a světa apod.

Je to pouhý akt služby světu.

Tato meditace si proto přitáhne pouze ty, kdo jsou dostatečně vyvinutí a chtějí opravdu sloužit.

Není třeba žádných dovedností ani předešlé meditační praxe či zkušeností, abychom tímto způsobem mohli přenášet energii Hierarchie.

Shrnutí:

Transmisní meditace poskytuje příležitost ke službě těm, kteří se účastní přenosů duchovních energií od Hierarchie Mistrů.

Jedná se o transformaci spirituálních energií směrem dolů a o jejich zpřístupnění širšímu okruhu lidstva.

Provádí se ve skupinách a je na jedné straně velmi mocnou formou služby a na straně druhé prostředkem osobního růstu.