Úloha Krista

Úloha Krista

Kristus působí v mnoha oblastech a různými způsoby. Tyto stránky si nedělají v žádném případě nároky na úplnost informací o Jeho různých úlohách a o jejich aspektech, protože to je součást Božího Plánu, který se lidstvu osvětluje postupně a jen do té míry, do jaké je schopno jej pochopit a realizovat, aniž by přitom hrozilo riziko zneužití těchto vědomostí. Směrem k lidstvu je hlavním úkolem Krista role Učitel lidstva. Proto mezi nás přišel, aby zde byl cca 2 500 let, tedy po celou dobu Věku Vodnáře. Tento úkol je sice jednoduchý, ale ne snadný – ukázat lidem cestu z jejich slepé vývojové cesty směrem ke Světlu, k poznání a pochopení sebe a své role na tomto světě, k nastolení harmonických vztahů mezi lidmi i k ostatním říším (živočišné, rostlinné, ale především k Hierarchii) a navedení lidstva na Vyšší cestu vývoje sledující Božský Plán evoluce.

Jako představitel Hierarchie Mistrů Moudrosti vede pro lidstvo projekt externalizace Hierarchie – ztělesnění a práce Mistrů na Zemi za účelem transformace světa při přechodu věků. Tento projekt souvisí jak s vývojem lidské říše, tedy lidstva jako vývojového stupně života, tak i s vývojem říše bezprostředně vyšší, tj. Říše Duší, kterou představuje v případě naší planety Hierarchie Mistrů Moudrosti. Pro Mistry tento projekt znamená zkoušku jejich koordinovaného působení ve fyzických tělech ve skupinové formaci směrem k lidstvu, kterou mají podstoupit jako předpoklad svého dalšího vývoje. Není zrovna obvyklé, aby poměrně zaostalá planeta jako je naše Země, byla obdařena přítomností tak vysoce rozvinuté bytosti, jakou Kristus nyní bezesporu je, a říká se, že tato situace je výsledkem souběhu pozemského a kosmického vývoje.

Z titulu své funkce je Kristus (již po dlouhé Věky) Hierofantem (tedy Zasvětitelem) u prvních dvou (pozemských) zasvěceních. Každý učedník tedy před něj na své vývojové stezce dvakrát předstoupí, než spatří tvář Pána Světa, Sanáta Kumáry.

Pro lidstvo jako celek plní Kristus úlohu přenositele a řídícího činitele pro kosmické energie, které přicházejí od dvou kosmických bytostí – Avatára sjednocení (syntézy) a od Ducha pokoje čili rovnováhy. Pomocí vědeckého řízení těchto energií a samozřejmě dalších (hlavně energie Lásky) dosahuje potřebných změn při transformaci lidstva. Avatár sjednocení pomáhá spojovat protiklady do jednoho celku, tedy z rozporů a rozdílů vytvářet soulad. Ten je potřebný na všech úrovních od politiky po rodinu a jednotlivce. Duch pokoje a rovnováhy má tu úžasnou vlastnost, že pomocí zákona akce a reakce uvádí do klidu a vyrovnaného stavu to, co se nachází v nerovnováze či sporu a to přesně tou měrou, jak silné byly původní negativní charakteristiky. Tedy čím silnější konflikt, tím větší harmonie a čím větší původní chaos, tím dokonalejší následuje rovnováha. K tomu ještě přináší na Zem energii Buddhy, tedy energii moudrosti a osvícení, a tak stojí uprostřed silového trojúhelníku těchto tří vysokých bytostí, jejichž energie posílá k nám na Zem.

Kromě lidské říše je Kristus stejně tak učitelem v říši Dévické, jejímž obyvatelům se v našem kulturním kontextu říká andělé. Tato říše se též podílí na evoluci lidstva, ale nikoliv už přímo, ale jen svou podpůrnou činností. Jedná se o paralelní evoluci, která má ovšem jiný cíl, ale stejného Učitele.