Vesmírní bratři

Vesmírní bratři

Vesmír je živý a obydlený mnoha civilizacemi na různém stupni vývoje. My, jelikož jsme dosud na začátku svého vývoje, máme tendenci se považovat za cosi výjimečného, za jediné a nejvyšší představitele „inteligentního života“.Ve skutečnosti je lidský prototyp v různých obměnách ve vesmíru hojně rozšířený a jednotlivá ohniska vývoje spolu od jisté úrovně vyspělosti široce spolupracují, protože si uvědomují svou jednotu a vzájemnou provázanost. “My všichni jsme stejní. Máme stejný původ. Náš život má stejný cíl, stejný účel. Jsme navzájem spojeni.“ 1)

Vesmírné civilizace, které se o nás zajímají, tak činí zpravidla proto, aby nám nabídly nám svou pomoc, protože vidí, že se sami ze svých problémů jen tak nedostaneme. Chtějí také zabránit velké katastrofě na Zemi, která by se přímo i nepřímo dotkla i jich i celého vesmíru.

Ačkoliv jak Mistři Moudrosti, tak i jiné vesmírné lidské civilizace, představují oboje vyspělejší lidské bytosti, které nám chtějí pomoci, jsou mezi oběma těmito skupinami určité rozdíly. Zatímco Mistři Moudrosti jsou pro nás hlavně vzorem individuálního vývoje – jejich skupinová práce je pro nás zatím nedosažitelná – jsou vyspělé vesmírné civilizace ukázkou a nadějí pro vývoj celého pozemského lidstva, protože jsou nám přeci jenom vývojově blíže. Mistři mají ohromné znalosti našeho prostředí, historie, přítomnosti i budoucnosti a vlastní zkušenosti s pozemským vývojem. Vesmírní Bratři naproti tomu mají přímé zkušenosti z jiných koutů vesmíru a mohou je porovnávat s naší situací.

Pozemská Hierarchie má za vývoj na planetě jistou přímou odpovědnost, tvoří v rámci svých kompetencí plány vývoje a poté je realizuje. Má k tomu i všechny potřebné znalosti. Zná karmu planety i karmu rasy a dovede ji přesně řídit v mezích daných zákonů, aby dosáhla konečného cíle, a má k dispozici ohromné energie pro změny. Vesmírní Bratři jsou zde cizinci na návštěvě, kteří mohou kdykoliv přijet, ale i odjet a jejich pomoc je vyloženě dobrovolná, dá-li se to tak říci, a do jisté míry i navzájem nekoordinovaná.

Vesmírní Bratři mají výhodu v tom, že nejsou poznamenáni pozemskou zkušeností a jejich informace a názory o to přesvědčivěji potvrzují pravdivost učení a správnost konání Hierarchie, správnost jejich plánů i volbu prostředků. Vesmírní Bratři mohou poskytovat reálné příklady světů, které ve svém vývoji došli dále – něco, co dnešní skeptický člověk potřebuje snad ještě více, než nevěřící Tomáš. O čistotě a vyšších vibracích jejich světů vypovídá například Henry Greef, který navštívil planetu Aenestria 2): “Ačkoliv byl celý tento zážitek nepochybně reálný, připadala mu tam hmota ne tak konzistentní, ne tak jednoznačná, ne tak hustá jako na Zemi…Veškerý tamní život byl lehčí, duchovnější, neexistovala nenávist ani spěch, pouze mír… Všechno, …, vypadalo logické, smysluplné a jednoduché, dokud se nevrátili zpět na Zemi. Zde jim náhle připadalo vše zmatené a těžko pochopitelné.“ Vyspělý hospodářský systém na planetě Jarga popisuje po rozhovoru s jejich obyvateli Stefan Danaerdea 2): „Hospodářský systém…s jedním systematickým hospodářským plánem, který usiluje nejúčinnějším způsobem o dosažení cíle, který spočívá v tom, aby plným uspokojením materiálních potřeb byl člověk natolik zbavený materiálních vlivů, aby to nemohlo již nikterak ovlivňovat motivaci jeho chování.“, k čemuž je prvním krokem „důsledná likvidace veškeré diskriminace“.

Jejich pohled je z velkého odstupu, nezaujatý a tudíž někdy od nich lze získat informace a názory, které Mistři Moudrosti nepovažují za dostatečně důležité nebo prospěšné, aby se o nich zmiňovali. Je třeba být tudíž opatrnější při jejich přijímání a posuzování, protože mohou být skutečně příliš radikální, neopodstatněně pesimistické, přebytečné či dokonce poněkud zavádějící a pro nás nerealistické. Můžeme se tudíž u nich inspirovat, jako se inspiruje stavitel výtvory jiných stavitelů, ale musíme vždy dobře posoudit, nakolik to pro nás je vhodné a užitečné, jako si stavitel domu musí sám navrhnout dům podle vlastních potřeb a podmínek konkrétního prostředí, ve kterých stavbu staví, aby mu dům skutečně vyhovoval.

Hierarchie pozemských Mistrů čítá jen několik desítek členů a všichni jsou v současnosti velmi vytížení prací pro lidstvo. Vesmírných Bratrů jsou zde jistě přinejmenším tisíce a ještě daleko více jich pobývá na jejich domovských planetách. Nejsou téměř omezení vzdáleností a mohou přilétat, pokud to uznají za vhodné, ve velkých skupinách. Mají za sebou obrovské zázemí mateřských planet a rozvinutých technologií a to je předurčuje k pomoci v oblasti technologické a k plnění jistých technických úkolů, jako např. čistění planety.

Jejich existence ukazuje širší souvislosti pozemského života a jeho postavení ve větších uskupeních Božích synů ve vesmíru. Svědčí o jednotě Života a jeho zákonů, které způsobují opakování stejného vzorce vývoje v nejrůznějších obměnách a o univerzálnosti jedné Pravdy.

Je třeba si ovšem uvědomit, že Vesmírní Bratři ani jejich technologie včetně dopravních prostředků nejsou pro nás běžně zjistitelné. Oni již ve svém vývoji došli dále a překonali období hrubohmotné existence. Existují ve vibračně vyšších hladinách fyzické roviny, které se nazývají éterické úrovně a jako takové nejsou našim smyslům ani našim přístrojům viditelné. Zviditelňují se tím, že záměrně sníží svou vibrační úroveň do oblasti, kterou zaznamenávají naše fyzické smysly.

Hierarchie Mistrů Moudrosti s Vesmírnými Bratry spolupracuje. Vesmírní bratři jsou obeznámeni s přítomností Krista a se současným vývojem na Zemi a vědí o plánech naší Hierarchie. Zatím pracují převážně skrytě a využívají své technické prostředky, aby pomáhali udržovat planetu v obyvatelném stavu. V poslední době zvyšují intenzitu demonstrativních ukázek své existence formou viditelných přeletů svých dopravních strojů a projekcí energetických vírů do lánů obydlí. Upozorňují tím nejen na svou existenci, ale současně i na přítomnost Krista a Mistrů moudrosti. Ne náhodou je nejvyšší četnost tzv. kruhů v obilí právě v okolí Londýna, kde má Maitréja Kristus své hlavní ohnisko působnosti.

Kruhy v obilí jsou ovšem pouze zviditelněné energetické víry, které nyní svými technologiemi všude na Zemi vytvářejí. Tuto energetickou síť nyní intenzívně vytvářejí po celém povrchu planety včetně oceánů a hor, nicméně pouze v obilí označují tato místa viditelnými obrazy. Obilí se sice poseká, ale energetická struktura zůstává a je připravena k použití pro lidstvo jako baterie na dobu, kdy obdrží nové technologie potřebné k jejímu využití.

5.1-crop-circle-knoll-down

Existenci Vesmírných Bratrů hodlá Maitréja objasnit brzy poté, co veřejně vystoupí, a potom bude možné, aby s námi navázali otevřenou spolupráci a to nejen jako dosud pouze s jednotlivci, ale konečně i s vládami a se světovými organizacemi.

5.1-crop-circle-milk-hill-koch-fractal-snow-flake-2

„Na mnoha místech na světě se dějí důležité věci. Lidé budou všude ohromeni zprávami. Budou zahrnovat úkazy bezprecedentního množství vesmírných lodí z našich sousedních planet, především z Marsu a Venuše. Tak zvýšená činnost v tak rozlehlých oblastech dosud nebyla nikdy k vidění. Ti, kteří soustavně odmítali brát vážně skutečnost těchto projevů, budou mít potíže je odmítnout.“

(Článek od Mistra, který působí prostřednictvím pana Benjamina Creme, březen 2007)


1) Estihel k Enrique Mercadovi z knihy Michael Hesemann: UFO: Kontakty

2) Michael Hesemann: UFO: Kontakty