Sliby a proroctví

Sliby a proroctví

Maitréja již dal též četné předpovědi budoucích událostí, které mají za cíl ukázat působení Božích zákonů, tedy jak lidé svým jednáním ovlivňují sebe i okolí. To je obsahem zákona akce a reakce, známého na Východě jako Zákon karmy. Mistři ze svého pohledu vidí vztah mezi minulostí a budoucností poněkud jinak, než je tomu z lidské perspektivy. Protože čas, jak jej známe my, na vyšších úrovních již neexistuje, odehrávají se minulé i budoucí děje současně v závislosti na bodu vnímání, který představuje přítomnost. Mohou tedy vidět budoucnost, resp. její projekci ve vyšších úrovních zcela jasně a v souvislosti s existující přítomností i proběhlou minulostí, a pozorovat, jak se postupně usazuje do nižších úrovní, kde ji již můžeme pozorovat i my. Než dojde k tomuto „vysrážení“ do hmotné roviny, tak to nějaký „čas“ trvá a tak mohou dost přesně předpovídat události na několik měsíců dopředu. Vzhledem k tomu, že lineární (měřitelný) čas však na vyšších rovinách neexistuje, nelze dát předpovědím úplně přesné časování a to zvláště těm vzdálenějším, které nemají ještě přesné obrysy. To ani není z principu možné, protože lidstvo má k dispozici ohromný nástroj sebezdokonalení zvaný svobodná vůle a jejím použitím, zvláště ve skupinové formaci, může vývoj do jisté míry vždy zvrátit, a to jak k lepšímu, tak i k horšímu.

Energie Vodnářského věku – spojení (syntéza) a bratrství spolu s energií Lásky, kterou přináší Kristus Maitréja, inspirovaly lidi po celém světě ke změnám, které Kristus předpověděl. Mezi tyto události patří

  • Propuštění Nelsona Mandely z vězení v roce 1988 a politika usmíření v Jihoafrické republice.
  • Rezignace paní Thatcher jako ministerské předsedkyně v roce 1988.
  • Zemětřesení v Arménii v roce 1988 a v Kalifornii (USA) v roce 1989.
  • V roce 1988 předpověděl, že vlády po celém světě budou muset dát průchod „hlasu lidu“, což jsme zažili sami jako tzv. sametovou revoluci na sklonku roku 1989.
  • V roce 1988 předpověděl, že mnoho lidí se uzdraví z AIDS díky provádění modliteb. Skutečně v říjnu 1998 oznámila holandská televize, že v Ugandě se více jak 400 lidí uzdravilo prostřednictvím modlení.
  • Mezi důležité, ale dosud neuskutečněné předpovědi patří, že „Palestinci budou mít svůj vlastní stát,…,Izraelci budou zpátky ve své vlastní zemi“. Uskutečnění tohoto řešení konfliktu závisí na vůli politiků vyřešit příčiny konfliktu: separatismus, neschopnost sdílet zdroje a touhu po získání převahy.
  • Stejně tak již v roce 1988 předpověděl „velký mezinárodní krach akciových trhů, který začne v Japonsku“, jako důsledek příčiny, kterou je iracionalita mezinárodního ekonomického systému, která vládne světu. Ve skutečnosti již Japonská burza prodělala velký pokles a známky mezinárodního poklesu burzovních indexů jsou patrné všude po světě. Tento krach bude mít ve skutečností ozdravný charakter a proto je třeba jej vítat. Přiblíží totiž nezdravý mezinárodní finanční systém realitě a zároveň umožní Maitréjovi veřejně vystoupit.

S postupujícím časem se mění i metody práce Světového Učitele tak, aby vždy vedly co nejefektivněji k cíli – probuzení a sjednocení lidstva. Předpovědi světových událostí podával systematicky v roce 1988. Zdá se, že nyní je na lidech, aby sami šířili pochopení zákonů, které určují důsledky jejich činů. A to skutečně můžeme pozorovat např. na množství nekonformních internetových stránek, které pojmenovávají věci pravými jmény a vyvolávají tlak na změnu poměrů a na vzrůstající aktivitě lidí, kterým není lhostejné, co se kolem děje.

Zcela jinou roli hrají v činnosti Mistrů sliby. Protože žijí v pravdě a znají sílu slova, jejich sliby se vždy splní. Samotný příchod Krista je nejen výsledkem zákonitého vývoje, ale též splněním dávného slibu, který učinil např. prostřednictvím svého učedníka Ježíše „Protož i vy zármutek nyní máte, ale opět uzřím vás a radovati se bude srdce vaše a radosti vaší žádný neodejme od vás“ (Jan 16:22). Co se samotného příchodu týče, bylo stejným způsobem předpovězeno, že, přijde „jako zloděj v noci“, tedy nepozorovaně (I Thes. 5:2 a II Petr 3:10). Proroctví z Mat. 24:30 “uzří Syna člověka přicházejícího na oblacích nebeských“ se vyplnilo dost neočekávaným (v biblických dobách) způsobem, kdy Maitréja přiletěl do Londýna z Pákistánu letadlem v roce 1977. Stejně tak Matouš nás ovšem varuje v 24:44 „Protož i vy buďte hotovi; nebo v tu hodinu, v kterouž se nenadějete, Syn člověka přijde.“ Cílem je podnítit člověka k oproštění se od dogmat, schémat, zbytečných představ, aby vnímal skutečnost s otevřenou myslí a rozvinul svou schopnost rozlišování. Ostatně není to poprvé, kdy dogmatický výklad znemožnil mnoha lidem uzřít pravdu – Ježíš také byl většinou svého národa odmítnut, protože čekali krále s pozemskou mocí a krále nebeského království tak nepřijali.

Novodobé sliby Maitréji Krista jsou obsaženy v jeho poselstvích, která podával prostřednictvím pana Benjamina Creme:

Poselství č. 43 z roku 1978: „ Moje mise zajistí, že Zákon a Pravda budou projeveny. To vám slibuji a tak to bude.“

Poselství č. 119 z roku 1981: „Vše bude dobré. To slibuji.“