Meditace: most mezi osobností a duší

Meditace: most mezi osobností a duší

Duše cyklicky hledá vědomé spojení se svým osobnostním vyjádřením, se svým nosičem – člověkem v inkarnaci.

Poté, co jedinec rozpozná svou dvojí přirozenost, kterou v sobě má, následuje snaha o překlenutí prostoru mezi osobností a duší.

Dříve nebo později musíme dospět do stavu sladění fyzického mozku s duší. Tento stav se vytváří právě meditací. S její pomocí budujeme tzv. antahkaránu, což je světelný kanál z fyzické úrovně až k duši. Současně duše buduje stejný most směrem dolů k fyzické úrovni. Po jeho vytvoření poskytuje antahkarána oboustranné spojení mezi duší a jejím fyzickým nosičem. Můžeme to také nazvat procesem postupného slaďování či sjednocování člověka s jeho duší. Duše „uchopí“ svůj nosič a začne se skrze něj projevovat. Soustředěním se do ádžňáčakry se vytváří mezi mozkem a duší žádoucí harmonie.

Toto sladění je velmi důležité pro transmisní meditaci, neboť umožňuje Mistrům pracovat s námi z duševní úrovně, a přenášet tak energie skrze skupinu, neboť na duševní úrovni jsme vzájemně spojeni.
Meditace jako taková vytváří vztah mezi duší a osobností. Je to vztah spolupráce, který nakonec vede ke splynutí duše s osobností nebo řečeno jinak: k produševnění osobnosti. Celá práce je založena při transmisní meditaci na pravidle, žeenergie následuje myšlenku a přizpůsobuje se jí (Velká invokace). Předpokladem úspěšné transmise je BDĚLOST nad naší pozorností.

Tento druh meditace zvyšuje kvalitu našeho života. Osvětluje vztah a komunikaci mezi subjektivní říší duše a jejím objektivním vyjádřením – tedy osobností. Jak se osobnost přizpůsobuje a podřizuje vládě duše jakožto svému skutečnému či lépe řečeno bytostnému Já, světlo a energie dušepřinášejí osvobození (křesťané tomuto procesu říkají spasení) a veškeré aspekty života na fyzické rovině se takto pozdvihují a plní světlem duše.

Plně platí, že čím vědečtější meditaci vykonáváme, tím intenzivněji se antahkarána vytváří. Tímto způsobem se stále více sjednocuje duše s osobností. Nakonec duše vytvoří komunikační most mezi sebou a mozkem. Je složen ze tří ohňů, neboli energetických proudů. Pomocí něho se mohou Světlo, Láska a také Vůle projevit na fyzické úrovni. Díky vhodně prováděné meditaci se antahkarána, světelný kanál mezi mozkem a duší, postupně buduje a zesiluje. Jejím prostřednictvím se světlo z duše zakotví v hlavě učedníka. Během meditace jej lze vidět jako zářivé světlo v mozku. Mysl je ustálena tehdy, když se pozornost zaměří v tomto světle „dovnitř a nahoru“, a to zcela bez myšlenek a hnutí nižší mysli. V tomto stavu bezmyšlenkové a soustředěné pozornosti vstupují do akce intuitivní úrovně mysli. Transmisní meditace tomuto procesu velmi napomáhá a urychluje jej více než jakákoliv jiná meditace.