Známí Mistři

Známí Mistři

Přestože práce Hierarchie je pro veřejnost dosud skrytá a Mistři nemají jakýkoliv osobní zájem na publicitě, je několik z nich lidstvu již nějakou dobu známo. Do povědomí se dostali buď během nějakého života, ve kterém veřejně působili, nebo svoji totožnost uvedli proto, aby to podpořilo jejich práci s lidstvem.

Pracovníků Hierarchie starajících se o rozvoj lidské rasy je šedesát tři, z čehož tři představují v Hierarchii Vedoucí hlavních skupin. Čtyřicet devět z nich koná „exotericky“, a čtrnáct „ezotericky“, tj. spíše se subjektivními projevy.

K první velké skupině patří dva Mistři: Mistr Jupiter a Mistr Morya. Oba již dosáhli páté iniciace, přičemž Mistr Jupiter, Regent Indie, je považován celou Lóží mistrů za nejstaršího. Regenti ovládají a spravují vládu nad kontinenty a národy a řídí – ač neznámí – jejich osudy. Ovlivňují státníky a panovníky, inspirují je, posílají mentální energii řídícím skupinám a týmům a dosahují tak požadovaných výsledků, kdekoli se setkávají se spoluprací a citlivou intuicí mezi mysliteli. Mistr Jupiter pobývá v horách Nilgery, v jižní Indii. Nepatří k těm Mistrům, kteří obyčejně přijímají žáky, jeho žáky jsou totiž Zasvěcení vyšších stupňů a velká část Mistrů. Jeho ruce řídí Indii a velkou část severního pohraničí. Byl mu uložen těžký úkol konečného vyvedení Indie ze současného chaosu a nepokojů a spojení jejích různých národů v jeden syntetický celek.

Mistr Morya je jedním z nejvíce známých adeptů Východu. Jeho žáky je mnoho Evropanů a Američanů. Je Radžputánským knížetem a přes mnoho desetiletí měl řídící úlohu ve věcech Indie. Obdobně jako jeho bratr Mistr Koot Humi pobýval v Šigatse, v Himálajích a byl dobře známou postavou pro obyvatele této vzdálené vesnice. Je vysokým mužem s impozantním vzhledem, tmavými vlasy, bradkou a tmavýma očima. Zdá se, že vypadá přísně, ale prozrazuje ho pohled jeho očí. Oba s Mistrem Koot Humi pracují v úzké jednotě, téměř jako jeden, konají tak již mnoho stovek let a konat budou dál. Mistr Morya řídí velký soubor žáků a spolupracuje s mnohými ezoterickými a okultními organizacemi a koná skrze politiky a státníky na světě.

Mistr Kut Humi je stejně dobře znám na Západě a má všude mnoho žáků. Pochází z Kašmíru, i když jeho rodina přišla původně z Indie. Je také zasvěcencem vysokého stupně a působí na druhém paprsku Lásky a Moudrosti. Je to člověk s ušlechtilou tváří, vysokého vzrůstu a trochu jemnější stavby než Mistr Morya. Kůži má světlou, vlasy a bradu zlatohnědé, oči – překrásně tmavomodré – z nichž proudí Láska a Moudrost staletí. Studoval mnoho a má široký rozsah vědomostí, vzdělával se kdysi na jedné britské universitě a mluví plynně anglicky. Jeho knižní vědomosti jsou výjimečně rozsáhlé a zahrnují různé oblasti. Velký počet výtisků současných nakladatelství se dostane do jeho himálajské knihovny. Zabývá se probouzením a oživováním jistých filozofických směrů a inspiruje mnoho dobročinných organizací. Jeho úkolem je především rozdmýchávání lásky, ukryté v srdcích všech lidí, a probouzení lidského uvědomování si základní skutečnosti všeobecného bratrství. Mistr Koot Humi se připravuje pro převzetí místa Učitele Světa, když ten, který ho nyní vykonává – Pán Maitréja, s nástupem další lidské mateřské rasy odejde pracovat ve vyšším řádu, mimo naší Sluneční soustavu.

2.3-trimistriMistr Rakoczi 1) (čti Rákoči) je regentem (tj. správcem) Evropy a Ameriky. Podporuje rozvoj civilizace a jejích výdobytků. Stál u vzniku plynofikace a elektrifikace evropského kontinentu a u vzniku železnice. Zajímá se příštím vývojem rasových záležitosti v Evropě a vývojem myšlení v Americe a Austrálii. Ve své poslední inkarnaci byl známou osobností u uherského dvora. Je proto tělem Maďar a jeho sídlo je v Karpatech. Zmínky o něm je možno rovněž objevit ve starých historických knihách. Byl znám na světové scéně jako hrabě de Saint Germain a ještě dříve jako Roger Bacon a František Bacon. Je spíše nižší postavy, štíhlý, s černou špičatou bradou a hladkými černými vlasy. Nepřijímá tolik žáků jako dříve jmenovaní Mistři. Společně s Mistrem Hilarionem pracuje nyní s většinou západních žáků třetího paprsku. Mistr Rakoczi je na sedmém paprsku, což je paprsek Řádu nebo-li rituální magie. Často pracuje pomocí ezoterických rituálů a obřadů, protože ho hluboce zajímají dosud neznámé rituální výsledky všech Zednářských lóží, různých bratrství, jako jsou třeba Rosekruciáni, i církví. V mistrovské lóži ho obyčejně zvou „Hrabě“ anebo Mistr „R“.

2.3-turinske-platnoMistr Ježíš je zdrojem inspirace církví, náboženství a ideologií. V případě křestanského náboženství je zároveň jejím čelním představitelem. Svým působením napomáhá práci Učitele Světa, Krista, který řídí osudy všech velkých náboženství. Činí tak právě prostřednictvím Mistrů a Zasvěcenců, kteří pak vedou různé ideologické školy. Ježíšův vzhled je spíše přísný a je to muž tvrdé disciplíny, železných zásad a vůle. Je vysoký, štíhlý, obličej má podlouhlý a štíhlý, má bílou kůži, černé vlasy a pronikavé modré oči. Jeho současná práce je velmi zodpovědná, byl mu totiž svěřen úkol vyvést myšlení Západu z jeho současného stavu neklidu a navést jej ke stojatým vodám vědy a jistoty a dále připravit v Evropě a Americe cestu pro příchod Učitele Světa. Známe ho dobře z Bible. Poprvé se objevil ve vyprávění jako Jozue syn Nuny, později v době Ezry jako Jošua, potem zase jako Jošua až obdržel třetí iniciaci, jak o tom hovoří Kniha Zachariáše. V Evangeliích je znám dvěma velkými oběťmi, ze kterých první bylo postoupení svého těla pro misi Krista, svého Učitele. Byl jím prostupován a vnitřně vyučován již od doby svých 12 let, ve 25 letech byl již plně prostoupen a jeho vědomí se spojilo s vědomím Kristovým. Na veřejnosti pracoval až od svých 30 let, kdy po dobu tří let šířil veřejně Kristovo poselství lásky. Druhou službou bylo, že podstoupil velké odevzdání se, charakteristické pro čtvrté zasvěcení. Ukázal názorně smrt ega. Ježíš na kříži opravdu zemřel a tím byla jeho inkarnace ukončena. Ovšem Kristus byl s ním do jeho poslední chvíle a energie, kterými ho prostupoval, pomáhaly Ježíšovi vydržet potupení, bolest a trapnost celé situace. Bohužel nakonec ho musel opustit, jelikož jinak by Ježíšovo tělo nezemřelo a mystérium by se nám tak nevrylo tolik do paměti. Zde máme vysvětlení Ježíšových slov: „Abba – Otče, proč jsi mě opustil?“ Informace, že opravdově nezemřel, ale byl pouze omámen, jsou mylné. Ten, kdo vstal z mrtvých a chodil s Ježíšovým tělem, byl někdo jiný než Ježíš. Byl jím opravdový Mistr – Kristus – jeho Učitel. Přivedl do mrtvého těla obrovské energie a tělo oživil. Záblesk, který doprovázel vzkříšení způsobilo vznik negativu na plátně, jímž bylo tělo v hrobce zabaleno. Proto je Turínské plátno pravé. Ježíš žil v letech 24 p. n. l. až 9. n. l. Proto jej historikové nemohou najít, protože nehledají ve správných časových souvislostech. Nacházejí pouze jeho další inkarnaci, do které přišel po dalších sedmi letech – Řeka Apolonia z Tiany. Tehdy obdržel páté zavěcení a stal se Mistrem Moudrosti. Od této doby zůstal v církvi a spolupracuje s ní, rozmnožuje a rozvíjí zárodky opravdového duchovního života, které můžeme nalézt mezi členy všech jejích sborů, poboček a sekt. Odstraňuje – tak dalece jak je to jen možné – chyby a bludy teologů a duchovních. Je velkým vůdcem, vedoucím a moudrým vykonavatelem, a ve věcech církve úzce spolupracuje s Kristem, zastupuje ho kdykoliv může a zbavuje ho tak mnoha starostí. Posledních několik let žije v okolí Říma, kde je nablízku duchovnímu středisku katolické církve. Používá tělo, které má nyní již přes 600 let. To je původem ze Středního východu, konkrétně ze Sýrie. Zjevuje se poměrně často oddaným věřícím. V Polsku spolupracoval s řeholní sestrou Faustynou Kowalskou, kterou požádal, ať jej nechá namalovat. Takto vznikl překrásný obraz Ježíše se třemi paprsky a s nápisem: „Ježíši, důvěřuji Ti.“ Faustinka ve svém deníčku píše, jak byla z obrazu nakonec nešťastná, jelikož podoba nebyla zcela přesná. Malíř namaloval Evropana, kdežto Ježíš, jelikož je v těle Syřana, má dosti orientální vzhled.

 

Mistr Djwhal Khul (čti Džaul Khul) je posledním adeptem, který prošel iniciací a obdržel páté zasvěcení v roce 1875 a nadále pobývá v tom samém těle. Většina Mistrů obdržela iniciaci již v minulých vtěleních. Tělo Dwjhal Khula proto není mladé. Je Tibeťanem. Je velmi oddán Mistru Kut Humimu. Za jeho ochotu sloužit jiným a konat vše, co je potřebné, byl pojmenován „Vyslanec Mistrů“. Je velkým vědcem a má více znalostí o paprscích a o planetárních Hierarchiích slunečního systému, než kterýkoliv z Mistrů. Spolupracuje s léčiteli, neznámý a neviditelný, pomáhá v hledání Pravdy ve velkých laboratořích světa. Spolupracuje se všemi, kteří zásadně chtějí vyléčit a uzdravit svět, s velkými charitativními organizacemi jako je Červený Kříž. Zajímá se rovněž o mnoho žáků různých Mistrů, kteří mohou čerpat z jeho učení. Pracuje rovněž ve významné míře se skupinami Andělů – to jest správně Dévů éteru a Dévů léčitelů. Tito s ním spolupracují na léčení některých fyzických nemoci lidstva. Ukázal H. P. Blavatské mnoho obrazů a sdělil jí mnoho údajů, které vyšly v jejích knihách.

Nyní Mistr Morya, Mistr Kut Humi a Mistr Ježíš intenzivně pracují na projektu sjednocení náboženských směrů. Usilují o to, aby spojili, jak jen to bude možné, východní a západní myšlenkové směry tak, aby velké náboženství Východu a současný rozvoj křesťanské víry v jejich mnoha rozvětveních, se mohly společně podporovat pro vzájemné dobro. Je předpoklad, že tímto způsobem vznikne jedna velká všeobecná církev.

Na pátém paprsku Přírodní vědy neboli učení nacházíme Mistra Hilariona, který v jedné z minulých inkarnací byl Pavlem z Tarsu. Nyní jeho tělo pochází z ostrova Kréta, většinu času ale tráví v Egyptě. Daroval světu okultní pojednání pod názvem „Světlo na stezce“. Jeho práce je zajímavá pro širokou veřejnost, zejména v době současné krize. Spolupracuje totiž s lidmi, kteří pracují na rozvoji své intuice, řídí a usměrňuje pohyb velkých duchovních hnutí, které směřují ke stržení závojů neviditelného světa. On je tou energií, která skrze své žáky podporuje skupiny zabývající se zkoumáním psychiky a je to také on, kdo prostřednictvím svých různých žáků podnítil vznik spiritualistického hnutí. Sleduje všechny, kteří se vyznačují psychickými vlastnostmi vyššího řádu a pomáhá jim rozvinout tyto vlastnosti pro dobro skupiny, a ve spojení s určitými Dévy astrální roviny se věnuje tomu, aby hledačům pravdy otevíral přístup do vnitřního světa, skrytého za světem husté materie.

Mistr Serapis, nazýván často Egypťanem, je Mistrem čtvrtého paprsku „Krása a umění aneb harmonie skrze konflikt“. Skrze něj čerpají energii a dostávají inspiraci velké světové umělecké proudy. Podporuje vývoj hudby, malířství a dramatického umění. Nyní většinu svého času a pozornosti věnuje práci pro evoluci dévů, to je andělů, a bude to dělat tak dlouho, až dokud jejich prostřednictvím a pomocí neumožní velké objevy ve světě hudby a malířství v bezprostřední budoucnosti.

Pod vedením Mistra Rakocziho koná v Severní Americe Mistr P. Je ezotericky spojen s různými mentálními učeními, takovými jako „Christian Science“ (Křesťanská věda) a „New Thought“ (Nová myšlenka). Vznik obou těchto směrů byl podnícen Hierarchií za účelem snahy poučit lidí o skutečnosti neviditelného světa a o tvůrčí kapacitě mysli. Mistr P. koná skrze čtvrtý paprsek, má irské tělo, a místo jeho bydliště nesmíme sdělit. Převzal hodně práce Mistra Serapise od té doby, kdy tento věnuje svůj zájem evoluci dévů.

 


1) Pan Creme uvádí, že Rakoczi se vzdal a nepoužívá již jméno dřívější inkarnace Saint Germain, jelikož je zdiskreditované. Od doby třicátých let minulého století začalo na veřejnosti působit hnutí „Já jsem“. Vehementně se odkazuje na Mistra Saint Germaina a jeho fialový paprsek, ale není jím přitom inspirováno. Mistr Rakoczi se od tohoto hnutí distancuje. Jedná se o učení astrální povahy a jako takové podává velmi zkreslený obraz Mistrů.