Otázky a odpovědi ze zářijového vydání časopisu Share International

Otázky a odpovědi ze zářijového vydání časopisu Share International

150x130-92b5-share-logo-9-2010

Kolik Maitréja poskytnul rozhovorů k dnešnímu datu? Úloha Nelsona Mandely, co říkal Buddha o Bohu, žezlo zasvěcení, Maitréja a Japonsko, o strachu ze smrti…

Kolik Maitréja poskytnul rozhovorů k dnešnímu datu?

K 7. září dvacet tři.

18. července bylo Nelsonu Mandelovi 92 let. Mohl byste se, prosím, vyslovit k jeho vlivu na vývoj jak v JAR, tak i ve světě? Zdá se, že je to mimořádný muž a velký vzor pro všechny.

Před koncem apartheidu v JAR a propuštěním Nelsona Mandely z vězení po 27 letech předpovídalo mnoho politiků (především v Británii), že pokud bude vláda v JAR předána Afričanům, potečou „potoky krve“. Nelson Mandela inspirovaný Maitréjou vyzval k odpuštění minulých křivd a nové koalici černých a bílých. Výsledkem byl relativní mír namísto avizovaných „potoků krve“.

Budou se Vesmírní bratři stále častěji objevovat nejenom ve svých lodích, ale také v přímém kontaktu s jednotlivými lidmi?

Ne. Své kontakty s jednotlivci nebudou nijak zvlášť rozšiřovat.

Je pravda, že určité hory a pohoří jsou základnami Vesmírných bratrů?

Ano.

V červnovém čísle Share International říká Mistr pana Creme: „Lidé již brzy zažijí onu hlubokou pravdu, vědomí své podstaty, svého Bytí…Radost a krása Bratrství rozechvěje jejich nitra a každý uvidí sebe sama jako součást oné krásy a lásky.“ Hovoří zde o Dni deklarace či o něčem jiném?

Mistr hovoří o Dni deklarace.

Je nebezpečné mít wi-fi zařízení poblíž hlavy při spánku? Může to mít za následek nádor na mozku?

Ne.

Četl jsem tolik knih o Buddhovi a podivuji se, proč se v nich píše, že Buddha řekl, že žádný Bůh neexistuje.

Buddha nikdy neřekl, že není žádný Bůh. Řekl „Co můžete vědět o Bohu? Co víte o sobě? Víte vůbec něco o sobě? Ne? Tak jak byste mohli vědět něco o Bohu? Nechte prozatím Boha být a zjistěte, kým vlastně jste.“ Toto Buddha řekl. Je to něco úplně jiného než že žádný Bůh neexistuje.

Co představuje symbol použitý na internetových stránkách Share International?

Pochází z jednoho mého obrazu nazvaného „Ohnivý démant“. Ohnivý démant skutečně existuje. Je to nádherné zasvěcovací žezlo. Je z éterické hmoty, nikoli z hmoty pevné. Na konci žezla je ohromný démant. Plameny představují proudící energie. Velké žezlo používá Pán světa u třetího, čtvrtého a pátého zasvěcení. V určitou dobu Pán světa, Sanát Kumára, nabíjí žezlo slunečními energiemi v Šambale, nejvyšším centru naší planety. Máme zde tedy lidstvo, Duchovní hierarchii v čele s Maitréjou, nad ní Šambalu a v ní Bytost, jež je na této planetě doslova po milióny let. Vypadá jako mladík, říká se mu Mladík nekončícího léta, je to biblický Jehova, Pán světa, Jediný zasvětitel. Uděluje zasvěcení Mistrům a zasvěcencům třetího a čtvrtého stupně. První a druhé zasvěcení uděluje Maitréja a používá k tomu tzv. menší žezlo. Ježíš řekl: „Nikdo nevejde k Otci jina nežli skrze mne“ a to se interpretuje ve smyslu, že nikdo nemůže poznat Otce, pokud se nestane křesťanem. Ale znamená to něco zcela jiného. Maitréja pravil skrze Ježíše: nikdo se nemůže postavit před Otce, Pána světa ze Šambaly a nemůže jím být zasvěcen, pokud nestál dříve před Maitréjou Kristem a neobdržel od něj první dvě zasvěcení.

Je Maitréja cizinec?

Ne, není cizinec. „Cizinec“ je podivný výraz. Nikde nejsou žádní cizinci. Jedná se o zneužití tohoto slova, jelikož my všichni jsme bratři, jsme všichni částmi Jednoho lidstva. Lidstvo je všude ve vesmíru. Maitréja pochází ze Země, narodil se na Zemi a také zde setrvá přinejmenším po dobu následujících 2500 let.

Přišli na vaše přednášky roku 2010 v Osace a Tokiu nějací Mistři?

V Tokiu byl Maitréja a Mistr Ježíš, v Osace Maitréja, Mistr Ježíš a tokijský Mistr.

Až se Maitréja objeví v japonské televizi, bude vypadat japonsky?

Maitréja se objeví ve svém „projeveném těle“. Není Japonec, takže nebude vypadat japonsky.

A bude mluvit japonsky?

Ano, bude.

Existuje nějaký způsob, jak se zbavit strachu ze smrti?

Všichni musíme zemřít. Je smutné, že mnoho lidí žije své životy ve strachu; jedním z největších strachů je strach ze smrti. Kdyby jen věděli, jak snadné je zemřít ve srovnání s narozením do našeho světa, byli by ohromeni, kolik času strávili zbytečným strachem. Umírání je snadné, není to nic děsivého. Jedním z Maitréjových „zásadních úkolů“ je zbavit lidstvo strachů, včetně toho ze smrti.

Mistr Hilarion podnítil v 19. století vznik spiritistického hnutí právě proto, aby pomohl lidstvu zbavit se strachu ze smrti. Strach ze smrti je obvykle strachem ze zániku jednou provždy, zatímco pravda je taková, že život je věčný. Jsme duše; duše se vtělují znovu a znovu, dokud není naprostá jednota mezi duší a jejím odrazem, mužem či ženou na fyzické rovině. Jakmile dosáhnou jednoty, a jsou tudíž Mistrem, jsou jednou provždy zbaveni toho, co nazýváme smrtí.

Jsou v Japonsku nějací politici inspirovaní Maitréjou?

Jsou tam takoví, kteří slyšeli o Maitréjovi a jeho prioritách a kteří mají vysoké mínění o těchto informacích, ale nejednají, protože se cítí bezmocní. Existuje několik takových, které bychom mohli nazvat přímo inspirovanými – ale tokijským Mistrem. Mistr v Tokiu má učedníky, skrze které pracuje. V každé zemi se shromažďují lidé, kteří jsou vnímaví spíše k celému světu než ke své vlastní zemi. Tito lidé se stanou základem nových vlád, které budou zformovány demokratickými volbami v každé zemi. Charakteristickými znaky nových vlád se stane upřímnost a altruismus.

Existují ve světě politici inspirovaní Maitréjou?

Je pouze několik politiků staré školy, kteří ví nebo se vůbec zajímají o Maitréju. Ale v centrech, obzvláště v těch, ve kterých žije nějaký Mistr, existuje rostoucí počet vybraných skupin lidí, kteří byli přivedeni přivedeni dohromady. Znají plán, vědí, co lidstvo potřebuje a díky očividné absenci ega i zjevné upřímnosti se dostanou do vlivných pozic a k moci.

Lidé se často ptají na jednotlivce. Avšak vodnářské energie pracují skrze skupiny. Představa o osvícené nebo silné osobě, která vystoupí a vytvoří skupinu, se mění. Pracuje-li skupina skutečně jako skupina, ne jako soubor jednotlivců, pak může navázat spojení s vodnářskými energiemi a využívat je.

Proč potrvá tak dlouho, než bude zavedena nová technologie světla?

Jakmile přijmeme fakt, že válka je již navždy minulostí, jen co přistoupíme na princip sdílení a učiníme z války záležitost minulosti, budeme mít energii ze slunce. V ten okamžik bude jasné, že žádná země nepoužije tuto energii na nic jiného než pro vlastní účely. Nová energie by totiž mohla poskytnout zbraně mocnější než atomové bomby. Teprve až se všichni zřekneme jednou provždy války, bude nám tato energie svěřena.

Chtěl bych být veden Maitréjou, Mistry a Vesmírnými bratry. Co mám udělat pro to, abych toho dosáhnul?

Podle Maitréji to nejlepší, co pro to můžete udělat, je cvičit se ve třech nejdůležitějších aspektech jeho učení: čestnosti mysli, poctivosti ducha a odpoutanosti. Pěstujte, rozvíjejte je a uděláte nejsnadnější a největší pokrok.

Když chci žít a pracovat pro mír, přikláním se k takovému způsobu života, se kterým moji rodiče nesouhlasí. Měl bych si zvolit správný život pro vyšší vize, i když by to znamenalo neposlouchat rodiče?

Na to bych řekl, buďte sám sebou. Musíte-li mít svolení rodičů, když chcete žít správně, pak musí být něco v nepořádku s jejich názory. Pokud máte vizi a věříte, že je to pravá vize, je třeba ji následovat. Jak jinak by tomu mohlo být?

Kdyby svět byl řízen mladými lidmi a dětmi, pravděpodobně by to byl krásný svět. Byl by pln usilování a dobra všech mladých lidí světa, kteří touží po spravedlnosti, sdílení a správných vztazích a jsou na ně připraveni – mnohem spíš než jejich rodiče a prarodiče.

Podpořte nás sdílením